акт сдачи-приемки дел


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

акт сдачи-приемки дел

Бекітемін Кәсіпорынның басшысы

Қолы               Аты-жөні

00.00.00

Мөр

ІСТІ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

00.00.00.                                                                                           ____________ қаласы

Жұмыстан босатылатын бас бухгалтер_________________________________________________

(кәсіпорынның атауы)

(аты-жөні)

және жаңадан тағайындалатын бас бухгалтер_____________________________________________

(аты-жөні)

№_________ бұйрық негізінде , 00.00.00. жағдай бойынша олардың істі тапсыру-қабылдау актісі

жасалды.

Тапсыру-қабылдау актісі кәсіпорын директорының орынбасары___________________________

_________________________________________________________________ қатысуымен жүргізілді.

(аты-жөні)

Істі тапсыру-қабылдау нәтижесінде:

 1. Бас кітап толығымен «____ »____________ жағдай бойынша толтырылды. Синтетикалық

есеп талдама есептің тиісті позициясына сәйкестендірілді.

2.____________________________________ шоты бойынша аналитикалық есептің карточкасы

көрсетілді.

 1. Ағымдағы жылдың қаңтар-қыркүйек айларына арналған ордерлік журналы көрсетілді, _

_________________________________ талдама есеп бойынша ведомостар және депоненттерді

тіркеу кітабы көрсетілді.

 1. _______________________________________________________ жылғы бухгалтерлік баланс

көрсетілді.

 1. Мыналар бойынша__________________________ жылғы салық декларациясы көрсетілді:
 • табыс салығы бойынша;
 • ҚҚС бойынша;
 • әлеуметтік салық бойынша.

6.__________________________________ жылғы I, II,III тоқсандардағы тексерулердің актілері

көрсетілді.

7._________ жылғы кәсіпорынның жылдық есебін тексерген тәуелсіз аудитордың қорытындысы

берілді.

Ө.Тізімдеме бойынша_____________________________ іс архивке өткізілді.

 1. Тізімдеме бойынша анықтамалық-нормативтік әдебиеттер тапсырылды.

Қосымша: 1. Кәсіпорын архиві ісінің тізімдемесі, 5 бет.

 1. Анықтамалық-нормативтік әдебиеттер тізімдемесі, 2 бет.

Істі тапсырдым                                            қолы                                          аты-жөні

Істі қабылдап алдым                                    қолы                                          аты-жөні

Істі тапсырып-қабылдап алуға қатысқандар:

Кәсіпорын директорының орынбасары     ______________________ қолы

аты-жөні

 

                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                          Руководитель предприятия

                                                                                                                                          подпись  

                                                                                                                                          И.О. Фамилия

                                                                                                                                          00.00.00 Печать

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДЕЛ №

00.00.0                                                                                                                                         г._____________

Акт составлен увольняющимся главным бухгалтером__________________________________

(название  предприятия)                                                                                        (Ф.И.О.)

и вновь назначенным главным бухгалтером_____________________________________

в том,что на основании приказа от 00.00.00 №_______ ими проведена сдача-приемка дел по со-

стоянию на 00.00.00.

Сдача-приемка производилась в присутствии заместителя директора предприятия________

(ф.И.О.)

В результате сдачи-приемки дел установлено, что:

 1. Главная книга полностью заполнена по состоянию на

«_____ »______________ с.г. Данные синтетического учета полностью соответствуют соответ-

ствующим позициям аналитического учета.

 1. Предъявлены карточки аналитического учета по счетам______________________________
 2. Предъявлены журналы-ордера за январь-сентябрь текущего года, ведомости аналитиче-
  ского учета по счетам______________________ и книга учета депонентов.
 3. Предъявлены бухгалтерские балансы за________________ г.
 4. Предъявлены налоговые декларации за____________ г. по:

 

 • подоходному налогу;
  -НДС;
 • социальному налогу.

 

 1. Предъявлены акты ревизий за I, II и III кварталы__________ г.
 2. Передано заключение независимой аудиторской проверки годовых отчетов предприятия за
 3. Передано в архив за___________ в количестве___ (_______ ) дел по описи.
 4. Сдана по описи справочно-нормативная литература.
  Приложения: 1. Опись дел архива предприятия на 5 л.
 5. Опись справочно-нормативной литературы на 2 л.

Дела сдал___________________________________________________

подпись                                 И.О. Фамилия

Дела принял__________________________________________________

подпись                 И.О. Фамилия

При сдаче-приемке дел присутствовал

Заместитель директора

предприятия_____________________________________________

подпись__________________________________________________________ И.О. Фамилия

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: