Тіркеу-есептік карточкасы (регистрационно-учетная карточка)


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Тіркеу-есептік карточкасы (регистрационно-учетная карточка)

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
 2016 жылғы 21 қаңтардағы 
 № 56 бұйрығына қосымша  

Диссертациялық кеңес 
 туралы үлгі ережеге  
 2-қосымша       

ТІРКЕУ-ЕСЕПТІК КАРТОЧКАСЫ

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (толық)

Туылған жылы

Азаматтығы

Ұлты

Аттестациялық істің №

Диссертациялық кеңес

Шешім қабылданған күні, айы, жылы

Шешімнің №

Диссертация қорғалған ЖОО-ның атауы

Дәрежені ізденуші

Мамандық атауы

Дәреже берілді

Дипломның №

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту:
 1. Мәтін 148х105мм форматтағы тығыз ақшыл қағаздан жасалған карточкада басылады.
2. «Аттестациялық істің №» және «Дәреже берілді» деген бағандар Комитетте толтырылады.
 3. Карточканың артқы жағында ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қорғауда ұсынылады қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде көрсетіледі және оның қолымен расталады. 

 

 

 

 

 

Приложение          
к приказу Министра образования
 и науки Республики Казахстан
 от 21 января 2016 года № 56

Приложение 2        
 к Типовому положению о   
 диссертационном совете  

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)

Год рождения

Гражданство

Национальность

№ аттестационного дела

Диссертационный совет

Дата решения

№ решения

Наименование вуза, в котором защищена диссертация

Соискатель степени

Наименование специальности

Присуждена степень

№ диплома

Доктор философии (PhD), доктор по профилю

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:
1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148х105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя, заверенные его подписью.
Возможно Вам будут полезны следующие документы: