Договор закупки на русском и казахском языке. Сатып алу (жеткізу) шарты


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Договор закупки на русском и казахском языке

_______________ сатып алу (жеткізу)

Шарты №___________

 

Ақтау қ.                                 «____» _________ 2013ж.

 

             «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталып, ________________ негізінде әрекет ететін ______________________, бір тараптан, және _______, бұдан былай «Жеткізуші» деп аталатын, ________ негізінде әрекет ететін _______________________, екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталатындар, «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама қатысты акциялардың (қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп пайызы меншік құқығы немесе сенімді басқару негiзiнде «Самұрық-Қазына» «ҰӘҚ» АҚ-на тиесiлi ұйымдардың тауарларын, жұмыстарын және қызметтерiн сатып алу ережелерiне (бұдан әрі – Ереже) сәйкес, және __________________ негізінде, төмендегілер туралы осы ___________________ сатып алу (жеткізу) Шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

 

1.Шарт мәні

1.1.Жеткізуші Тапсырыс берушінің меншігіне ___________ (бұдан әрі – Тауар) беруге, ал Тапсырыс беруші Шартпен көрсетілген ретте және мерзімде Тауарды қабылдап алуға және төлемін төлеуге міндеттенеді.

1.2.Тауар атауы, толық сипаттамасы (сипаттауы), саны, бірлік бағасы, жалпы құны, жеткізу мерзімі мен тәртібі Шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылатын Шартқа №1 Қосымшада көрсетілген.

 

2.Растау мен куәландыру

2.1.Жеткізуші берілетін Тауардың жаңалығына және оның мақсаттық арналуына сай пайдалану жарамдылығын растайды.

2.2.Жеткізілетін Тауардың Қазақстан Республикасында қабылданған қауiпсiздiк талаптарына (cапасының) сәйкестігі Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген сәйкес келу сертификатының түпнұсқасымен, я болмаса нотариалдық куәландырылған көшірмесімен (егер Тауар міндетті сертификаттау тиіс болған жағдайда) расталуы тиіс, бұндай кезде Жеткізуші Тауардың сәйкес келу сертификатының жоқ болуына жауапты болады.

2.3.Тауардың кепілдік мерзімі_____________ құрайды

 

3.Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1.Жеткізуші міндетті:

1)Тапсырыс берушіге Тауарды Шарттың тәртібі мен жағдайларында беруге;

2)Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың құқықтарынан толықтай азат, дау мен тыйым салуда тұрмаған, кепілзат болып табылмайтын Тауарды тапсырады;

3)Тапсырыс берушіге келесі туралы хабар беруге:

-тауардың тиелімі туралы;

-Тапсырыс берушінің Сатып алу және материальдық-техникалық жабдықтау департаментінің Материалдық-техникалық жабдықтау базасының аумағына Тауардың жоспарланған жеткізілімі күнінен 2 (екі) жұмыс күні бұрын, факс немесе электрондық байланысымен (Тауардың жеткізілеу шартының көрсетіліумен) жеткізілімі туралы. Жетізуші хабарламада: жеткізілу күнін, тауардың атауын және санын, тиелген тауардың жалпы құнын көрсетуі тиіс. Тиелімі туралы хабарлама уақытында берілмеген жағдайда, Тапсырыс берушi Тауар жеткізілген күні қабылдаудан бас тартып және қабылдау күнін кешiрек мерзiмге 2 (екі) жұмыс күнге дейiн ауыстыруға  құқылы;

4)Тауармен бірге Тапсырыс берушіге Тауардың керек-жарақтарын, сондай-ақ Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен ескерілген оған қатысты құжаттарды (____________________________) тапсырады. Тауарға қатысты құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде, ал шетел тілінде рәсімделген болса нотариалдық куәланған аударма ұсыну тиісті;

5)Шартты орындаудан бұрын туындаған негізде үшінші тұлғалардың Тапсырыс берушіден Тауарды алған кездегі Тапсырыс берушінің шеккен залалдарын өтеуге;

6)Жеткізуші Тапсырыс берушіден Заңмен немесе Шартпен белгіленбеген негізде Жеткізушіден Тауарды қабылдамаған немесе оны қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушіден Тауар төлемін талап етуге құқылы.

3.3.Тапсырыс беруші міндетті:

1)Шарт жағдайларына сәйкес саны, сапасы, сұрыпталымы мен жиынтықтылығы бойынша Тауарды қабылдауға;

2)Шарт жағдайларына сәйкес Тауар үшін оның көлемінде, мерзімінде және тәртібінде төлем төлеуге.

3.4.Тапсырыс беруші құқылы:

1)Тауарды қабылдамауға, егер Жеткізуші Тапсырыс берушінің жүгінген күнінен бастап үш күндік мерзімде, Шарттың жағдайлары мен Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сай Тапсырыс берушіге Тауарға қатысты керек-жарақтарды не құжаттарды бермесе немесе беруден бас тартса;

2)Табысталған Тауардан және оның төлемінен  бас тартуға, ал егер Тауардың құны төленсе, төленген ақша сомасын қайтаруды талап етуге, егер де Жеткізуші Шарт жағдайларын бұзып, Тапсырыс берушіге Шартпен белгіленген мөлшерден кем Тауар табыстаса. Жеткізушінің  ақша қаражаттарын қайтарып алуы Шарт бойынша төлемге ұқсас әдіспен Тапсырыс берушінің тиісті талаптар алған күннен бастап 5 банктік күн ішінде жүзеге асады;

3)Шарт бойынша төлемді тоқтата тұруға, егер Жеткізуші өз міндеттемелерін тиісті деңгейде орындамайтын болса;

4)Кез-келген уақытта біржақты ретте, Жеткізушімен іс жүзінде жеткізген және қабылдаған Тауар үшін сомасын төлеп, Шартты орындаудан бас тартуға;

5)Жеткізушіге хабар беріп, жеткізілім
мерзімін өткізіп алғаны үшін Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

4.Тауарды өткізу-қабылдау

4.1.Тауар жеткізілімі Тараптармен осы Шарттың №1 Қосымшасында келісілген мерзімде жүзеге асады.

4.2.Тауарды тапсыруда Жеткізушінің өкілетті өкілі өз жанында куәландыратын құжаты және тауарды тапсыруға Жеткізушінің берілген сенімхаттының түпнұсқасы негізінде жүзеге асырады. Тауарды
өткізу - қабылдау осы Шартқа №1 Қосымшасының «Жеткізу шарты» бөлiмiнде көрcетiлген орында жүргізіледі.

4.3.Тапсырыс беруші қабылдау-табыстау Актінің негізінде, Тауардың сапасы, саны мен жиынтықтылығына кінәрат-талаптың жоқтығы жағдайында жеткізілген Тауарды қабылдайды.

4.4.Жеткізуші Тауарды қабылдап алған кезде
Тапсырыс берушіге төмендегі құжаттарды табыстауға тиіс:

1)Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген Тауарға сәйкес келу сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесін (егер Тауар міндетті сертификатталуға тиіс болған жағдайда). Егер Тауар мiндеттi сәйкестiк сертификаттауға жатпаса, онда Жеткізуші Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органымен берiлген тиiстi анықтаманы (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырған көшiрме);

2)Тапсырыс берушінің атына жазып берілген фактура-шоттың түпнұсқасын;

3)қабылдау-табыстау Актісіне сай жөнелтпе құжатының түпнұсқасын (екі данада ұсынылады);

4.5.Осы бөлімнің 4.4 тармағының 1)-3) тармақшасындағы аталған қандай да бір құжат жоқ болған жағдайда, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдап алудан немесе оны Жеткізушінің есебінен
жауапты сақтауға қабылдап алудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Бұндай жағдайда Тапсырыс
берушінің шеккен барлық шығыстарын Жеткізуші төлейді.

4.6.Тауардың мөлшерін қабылдау Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің қатысуымен Тауардың ic жүзіндегі негізінде жүзеге асады.

4.7.Тауарды сапасы бойынша қабылдау Жеткізушімен жасаушы зауыттың паспорты және Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген Тауарға сәйкес келу сертификатын (егер Тауар міндетті сертификатталуға тиіс болған жағдайда), буып-түю парақтарын немесе комплектілік ведомостілерді ұсыну шартымен жүзеге асады.

4.8.Тауар сапасы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші өз қарауы бойынша талап етуге құқылы:

1)Тапсырыс беруші кінәрат-талап немесе хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде Тауардың кемшіліктерін өтеусіз жоюға;

2)Тапсырыс беруші кінәрат-талап немесе хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде лайықсыз
сападағы Тауарды Шартқа сай келетін Тауарға ауыстыруға;

3)Шарт бағасының мөлшерлес азайтылуын;

4)Тауардың кемшіліктерін жоюға жұмсалған өз шығыстарын өтеуге;

5)Шартты орындаудан бас тартуға және Тауарға төленген ақша сомасының қайтарылуын талап етуге.

4.9.Жиынтықты емес тауарды табыстаған жағдайда Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Жеткізушіден талап ете алады:

-Шарт бағасының мөлшерлес азайтылуын;

-Жеткізушімен көрсетілген талап алынған күннен бастап 3 күндік мерзімде Тауарды толықтырып жинақтауға.

Егер Жеткізуші осы тармақта көрсетілген мерзімде Тапсырыс берушінің Тауарды жинақтау туралы талаптарын орындамаса, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы:

-жиынтықты емес Тауарды толық Тауарға ауыстыруын талап етуге;

-Шартты орындаудан бас тартуға және төленген ақша сомасының қайтарылуын талап етуге.

4.10.Тауар сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы: 

1)сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келетін Тауарларды қабылдауға және қалған Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Тауарлардан бас тартуға;

2)бүкіл тапсырылған Тауарлардан бас тартуға;

3)сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмейтін Тауарларды Шартпен қарастырылған сұрыпталымдағы тауарлармен ауыстыруды талап
етуге;

4)бүкіл тапсырылған Тауарларды қабылдауға.

4.11.Ыдыс және (немесе) орама тасымалдау жөніндегі мемлекеттік және халықаралық стандарттарға (немесе техникалық жағдайларына) сай болуы тиіс, және авто-, теміржол не әуе көлігімен жүк түсіру, сақтау және тасымалдау уақытында толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

4.12.Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардан, егер ораманың тұтастығы бүлінген болса, бас тартуға құқылы.

4.13.Түскен Тауар сапаға, жиынтықтылыққа, таңбалауға, ыдыстың немесе ораманың стандарттар талабына сай келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Тауардың одан әрі тексеруін тоқтата тұрады да, акті рәсімдейді, мұнда ол қаралған Тауарлардың мөлшері мен қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатын көрсетеді. Мөлшері және/немесе сапасы (жиынтықтылығы) бойынша Тауарлардың қабылдауын тоқтатумен бір мезгілде Тапсырыс беруші Жеткізушінің өкілін шақыруға міндетті. Шақыруды кемшіліктер анықталған сәттен бастап 72 (жетпіс екі) сағат ішінде хабарламамен бірге телеграмма жіберу арқылы немесе факс бойынша жүзеге асырады. Жеткізуші шақыруды алғаннан кейінгі келесі күннен қалдырмай Тапсырыс беруші өкіліне телеграммамен немесе факс бойынша Жеткізуші өкілінің Тауардың санын, сапасы мен жиынтықтылығын тексеру үшін қатысуға жіберілетінін хабарлауға міндетті. Көрсетілген мерзімде шақыртуға жауаптың алынбауы Тапсырыс берушіге осындай Тауарды қабылдап алмауына, жағдайлар анықталғанша оны Жеткізушінің есебінен жауапты сақтауға рәсімдеуге құқық береді.

4.14.Жеткізуші Тапсырыс берушімен жөнелтпе құжат немесе Тауардың қабылдау-табыстау актісі рәсімделген соң анықталған кемшіліктері үшін, кәдімгі шолып тексеруде анықталмайтын кемшіліктерді қоспағанда, жауапкершілік арқаламайды. Тауар орамамен тапсырылған жағдайда, Жеткізуші осындай
Тауардың мақсатына сай пайдалануына кедергі болатын, Тапсырыс берушімен оларды анықтаған мерзімінен тәуелсіз, кез-келген кемшілігі үшін жауапты болады.

 

5.Тауардың орамасы және таңбалау

5.1.Таңбалау жасаушы зауытпен қабылданған МЕМСТ пен ТЖ-ға сай жүргізіледі.

5.2.Жеткізуші Тауардың лайықсыз әрі ұқыпсыз орамынан немесе қорғанышынан туындаған
барлық шығындар мен зияндар үшін жауапкершілік арқалайды.

5.3.Орама Тауарды тасымалдау уақытындағы ықтимал артық тиеуін, температуралық тәртібі мен уақытын, басқа жүктермен үйлесімділігін есепке алумен әр түрлі зақымданулардан толығымен сақтауы тиіс,
оған қоса орама қолмен немесе кранның көмегімен тасуға жарамды болуы тиіс. Су сіңбейтін конверттегі орама қағаздың бір данасы әрбір орамаға салынуы
тиіс.

5.4.Тауарда (орамада) таңбаламаның мазмұны, оны салу әдісі мен орны туралы қажетті ақпарат болады: әрбір орамада орыс тілінде мыналар анық белгіленуі тиіс:

САҚ БОЛ ТАСТАМА

ЖОҒАРЫ-ТӨМЕН

ҚҰРҒАҚ ЖЕРДЕ ҰСТА

КЕЛІСІМШАРТ №__________

Сатып алуға тапсырыс (Лот) №_____

ЖАЛПЫ САЛМАҚ__________

ТАЗА САЛМАҚ_____________

ЖӘШІК № _____________

АУМАҚ (см)________

КӨЛЕМ (см3)__________

ЖҮК АЛУШЫ:

_____________________

ЖҮК ЖІБЕРУШІ:

 

 

6.Шарт сомасы және есеп айырысу тәртібі

6.1.Шарттың жалпы сомасы Шарттың №1 Қосымшасында белгіленеді және ИНКОМТЕРМС 2010 сәйкес DDP жеткізу талаптарымен ҚҚС есебімен ______ (_________) теңге (бұдан әрі – Шарт сомасы), сонын ішінде ҚҚС _______ теңге  көлемінде (_______) құрайды. 

6.2.Шарт сомасын төлеу 30 (отыз) жұмыс күні ішінде іс жүзінде жеткізілген Тауар үшін, Тауардың жеткізілгенін растайтын осы Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген рәсімделген құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынғаннан кейін жүргізіледі:

·    Жеткізушінің есеп-фактурасында Тапсырыс беруші жауапты бухгалтердің қолымен растайтын құжаттың дұрыс рәсімделгені;

·    Тапсырыс берушіге екі Тараптың қолы қойылған тауардың  қабылдау-табыстауАктісін табыстау.

Жоғарыда көрсетілген әрбір құжаттарда Шарттың нөмірі болуы тиіс.

6.3.Тапсырыс беруші Тауар жеткізіліміне төленуге тиіс сомадан өсімақының, айыппұлдың, Тапсырыс берушімен шеккен шығындары мен шығыстарының сомасын ұстап қалуға құқылы.

6.4.Шарт бойынша Тауардың құнына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай төленуге тиіс барлық қолданылатын салықтар мен өзге міндетті төлемдер кіреді.

 

7.Меншік құқығы және кездейсоқ жойылу қатері

7.1.Тараптардың уәкілетті өкілдерімен Тауарды қабылдау-табыстау актісіне қол қойған сәттен
бастап Тауардың меншік құқығы мен кездейсоқ
құрып кету қатері Жеткізушіден Тапсырыс берушіге ауысады.

 

8.Тараптардың міндеттемелері және жауапкершілігі

8.1.Тараптар Шартқа сәйкес өздеріне алған міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауға міндеттенеді. Шартта реттелмеген бөлігінде Тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

8.2.Шартпен көрсетілген мерзімде Тауарды жеткізбегенде (кем жеткізгенде) (және құрамалау мен реттеу қажет болған кезде), Жеткізуші
Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін уақытылы жеткізілмеген немесе жеткізілмеген Тауардың құнының 0,1 пайыз мөлшерінде өсімақы төлейді.

8.3.Тауар жеткізудің (және құрамалау мен реттеу қажет болғанда) мерзімін 10 (он) жұмыс күнінен астам өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші бүкіл айыппұл ықпалшараларын (өсімақылар, тұрақсыздық төлемін) және Тапсырыс берушімен шеккен Шартты бұзу нәтижесінде туындаған шығындары мен шығыстарын ұсыну құқығымен Шартты біржақты ретте бұзуға құқылы.

8.4.Жеткізуші Лайықсыз сападағы тауарды көрсетілген мерзімде ауыстырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші бүкіл шығындарды Жеткізуші есебіне жатқыза отырып, үшінші тұлғаға Тауар ауыстыруды тапсыруға құқылы.

8.5.Сапасыз Тауардың ауыстыру мерзімі өтіп кеткен жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіге мерзімінде ауыстырылмаған Тауардың сомасының 0,1 пайыз мөлшерінде, әрбір мерзімі өткен күн үшін өсімақы төлеуге міндетті.

8.6.Шартпен белгіленген жағдайларда шарт бұзылғанда, Жеткізуші іс жүзінде жеткізілген (Тапсырыс берушімен қабылданған) Тауардың сомасын ұстап қалып, Тапсырыс берушінің аударған ақшасын шарт бұзған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде қайтаруға міндетті.

8.7.Ic жүзінде жеткізілген Тауардың төлем ақысын кідіріп кеткен жағдайда Тапсырыс  беруші Жеткізүшіге әрбір мерзімі өткен күн үшін іс жүзінде төленген сәтке дейін Шарт бойынша төленбеген сомасының 0,1 пайыз мөлшерінде тұрақсыздық төлемді төлейді. Тұрақсыздық төлемінің ен көп төлемі Шарт Сомасының 5 пайызынан аспау тиіс.

8.8.Тұрақсыздық төлемін төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

 

9.Еңсерілмейтін күш жағдайы (форс-мажор)

9.1.Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау төтенше жағдай салдарынан яғни
алдын-ала болжап немесе сақтап қалуға мүмкін
емес жағдайлардың нәтижесінде, келісім жасасқанннан кейін болса, Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Шарттың орындалу мақсаты үшін төтенше
жағдайлар дегеніміз, егер Тарап еңсерілмейтін күш жағдайларын алдын ала болжап немесе төтеп беруге мүмкін емес жағдайда болса, яғни бұған соғыс, ланкестік әрекеттер, көтеріліс, азамматтық тәртіпсіздіктер, найзағай, өрттер, жарылыстар, дауылдар, су тасқындары, басқа да табиғи
апаттар немесе табиғи катаклизмдер, ереуiл жасау, локауттар, сонымен қатар, мемлекеттік
билік органдарымен шығарған немесе «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік
қоғамының құрамына кіретін компаниялардың шешімдері шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға мүмкіншілік бермейтін жағдайлар кіреді.

9.2.Егер төтенше жағдай тараптардың біреуіне шарт міндеттемелерін орындауына кедергі келтірсе,
мұндай тарап шарт міндеттемелерін орындаудан төтенше жағдайлар тоқтатылғанға дейінгі кезеңге дейін босатылады, яғни мұндай тарап кідірмей төтенше жағдай жөнінде екінші тарапқа жазбаша
хабарлама жіберуге және өзінің шарт міндеттемелерін орындау қабілеттілігін қалпына келтіру үшін екінші тарапқа залал келтірмейтіндей етіп қажетті шараларды және адекватты әрекеттерді қолдануға міндетті. Егер төтенше жағдайлар 3 (үш) айдан астам уақытқа созылатын болса, тараптардың кез келгені екінші тарапқа жазбаша хабарлама жібере отырып, шартты бұзуға құқығы бар.

 

10.Құпиялылық

10.1.Тараптар міндеттенеді және олардың Шарт жасауға және орындауға қатысы бар кез-келген ақпаратты ашып пайдалануға, сондай-ақ Шартты орындау мақсатында бір Тараптың екінші Тарапқа кез-келген ақпаратты (бұдан әрі – Құпиялы ақпарат), мына жағдайларды:

1)бұған екінші Тараптың жазбаша рұқсаты алынған;

2)бұл заңнаманың, қолданыстағы бухгалтерлік есеп-қисап ережелерінің талаптарына сай қажет болған немесе аталған ақпаратты сот, өзге де уәкілетті мемлекеттік органының, және де «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұйымдары құрамына кіретін мекемелердің сұратуымен байланысты болған;

3)бұл қызмет сипатымен байланысты болып, Шарттың тиімді орындалуына қажет болған жағдайлардан басқа, ұсынуға құқы жоқ.

10.2.Шарттың мақсаты үшін Құпиялы ақпарат терминіне мына мәліметтер кірмейді:

1)оларды қолдану немесе жариялау уақытында жалпыға ортақ болып табылатындар;

2)жалпыға ортақ болғандар (Тараптардың оларды заңсыз жариялау немесе қолдану жолынан өзгеше);

3)Тараптарға оларды заңды жолмен алуға рұқсаты және осындай мәліметтерді тарату құқығы бар тұлғамен (Тараптардан өзге) ұсынылғандар.

10.3.Тараптар Құпиялы ақпараттың кез-келген тұлғаларға таратылмауын және оны өз үлестес тұлғаларының, қызметкерлерінің, кеңесшілерінің, агенттері мен өкілдерінің қандай да
болмасын мақсатқа қолданылмауын, осы баптың жағдайларымен мұндай тарату мен қолдануға
рұқсат етілгеннен басқа уақытта, қамтамасыз
етеді.

10.4.Егер Тараптан осы бөлімде көрсетілген себептерге сәйкес Құпиялы ақпаратты ашу қажеттілігі талап етілсе, онда олар оны алушыдан осы ақпаратты таратпау міндеттемесін алуға қажетті барлық күшін салады.

 

11.Дауларды шешу тәртібі және қолданылатын құқық

11.1.Шарт бойынша немесе сонымен байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер арқылы шешіледі.

11.2.Келiспеушiлiктер мен даулар келіссөз арқылы шешілмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай Маңғыстау облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында шешіледі.

11.3.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

 

12.Шарттың әрекет ету мерзімі және бұзу тәртібі

12.1.Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және ___________ж. қоса алғанда, ал өзара есеп айырысу бөлігінде - олар Тараптармен толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

12.2.Шартты орындаудан біржақты бас тартуға немесе оны мерзімінен бұрын біржақты ретте бұзуға Шарттың тармақтарымен ескерілген, кепілдік мерзімі әрекет еткен кезеңде немесе оны қабылдауда анықталған, Жеткізушімен сапасыз Тауарды ауыстырудан бас тартқан, Жеткізушімен Шарт талаптары бұзылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен қарастырылған негіздерде рұқсат етіледі.

12.3.Тапсырыс беруші кез-келген уақытта біржақты ретте, Шарт әрекетін тоқтатудың болжанған күнінен 30 (отыз) күн бұрын Жеткізушіге бұл жөнінде алдын ала жазбаша хабар бере отырып, Шарттан бас тартуға құқылы.

13.Ерекше жағдайлар

13.1.Жеткізушінің тендерлік өтініміне/баға ұсынымына сәйкес Тауардағы қазақстандық үлесі _____ пайыз құрайды. Қазақстандық үлес бойынша
бұрыс ақпарат ұсынған жағдайда, Тапсырыс беруші біржақты ретте Шартты орындаудан бас
тартуға және залалдарының өтелуін талап етуге
құқылы.

13.2.Шартқа қол қойылған сәтке дейін Жеткізуші Шарттың №2 Қосымшасына сай Таурдағы
қазақстандық үлес жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндеттенеді. Тауардағы қазақстандық үлес қазақстандық мазмұнды ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген
Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі. Аталған ақпарат берілмеген жағдайда, Тапсырыс
беруші біржақты ретте Шартты орындаудан бас
тартуға және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

13.3.Жеткізушімен мәлімделген қазақстандық үлес бойынша міндеттемелері орындалмағаны үшін соңғысы Тапсырыс берушіге Шарт Сомасының 5 пайызы, сондай-ақ Шарт бойынша орындалмаған қазақстандық үлестің орындалмаған әрбір 1 пайызы үшін Шарт Сомасының 0,15 пайыз мөлшерінде айыппұл төлейді.

 

14.Хабарламалар

14.1.Шартқа байланысты Тараптар үшін барлық хабарламалар жазбаша үлгіде ұсынылады, тиісті деңгейде рәсімделеді және Шартта көрсетілген Тараптардың деректемелері бойынша жіберілуі тиіс.

14.2.Төлем, пошта және басқа деректемелерінің өзгерісі туралы Тараптар бір-біріне 2 (екі) күн ішінде жазбаша хабарлауға міндетті. Тараптар өздерінің шын мәніндегі деректемелерінің Шартта көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеуіне сілтеу жасауға құқықсыз. Тараптардың біреуінің деректемелері өзгергенде |Шартты жасағанда анық емес деректемелері хабарланғанда және бұл жөнінде екінші Тарапқа тиісті деңгейде хабар берілмегенде, Тараптың Шартта көрсетілген деректемелері бойынша жіберілген хабарламалары|хабарлама қағаздары және өзге хат-хабар алмасулары тиісті деңгейде жіберілген хабарламалар хабарлама қағаздар және өзге хат-хабар алмасулар деп танылады.

14.1.Тараптарға Шарт бойынша және соған байланысты жіберілетін хабарлама қағаздары оның жіберілуін растайтын тәсілдермен жіберіледі (қолына беру, іс қағаздарын тасушыдан жіберу, тапсыру жөніндегі хабарламасы бар тапсырысты хат, электронды пошта арқылы, факс бойынша).

 

15.Қорытынды жағдайлар

15.1.Шартқа барлық өзгертулер мен қосымшалар, егер олар жазбаша үлгіде, Шартқа қосымша келісімдер түрінде рәсімделіп Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған болса және Ереженің 120-122 тармақтарының талаптарына сай болса, заңи күшінде болады. Өзгертулері мен қосымшалары бар жазбаша құжат екі түпнұсқа данада, әрбiр Тарапқа бір-бір данадан жасалады және осы шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Факсимильдік байланыс арқылы қол қойылған құжаттар Тараптар үшін бірдей заңды күшіне ие болады.

15.2.Бiрде бiр Тарап Шарт бойынша өз құқықтары мен мiндеттемелерiн екiншi Тараптың жазбаша келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

15.3.Шарт заңдық күші бірдей, мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 (екі) түпнұсқа данада, әрбiр Тарапқа бір-бір данадан жасалады.

 

16. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолтаңбалары

 

Договор №___________

о закупках (поставки) _______________

 

г. Актау                                  «_____» ________ 2013 г.

 

     Акционерное общество «Мангистаумунайгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующих на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ао «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила), и на основании________________________

заключили настоящий Договор о закупках (поставки) _______________ (далее - Договор) о нижеследующем:

 

1.Предмет Договора

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика _______________ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2.Наименование, полная характеристика (описание), количество, цена за единицу, общая стоимость, сроки и порядок поставки Товара указаны в Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

 

2.Заверения и качество

2.1.Поставщик заверяет, что передаваемый Товар новый и годен для использования в соответствии с его целевым назначением.

2.2.Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), при этом ответственность за отсутствие сертификата соответствия на Товар несет Поставщик.

2.3.Гарантийный срок Товара составляет____________

 

3.Права и обязанности Сторон

3.1.Поставщик обязан:

1)передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора;

2)передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога;

3)уведомить Заказчика:

-об отгрузке Товара;

-о поставке Товара за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки Товара на территорию Базы материально-технического снабжения Департамента закупок и материально-технического снабжения Заказчика, посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на поздний срок до 2 (двух) рабочих дней;

4)одновременно с Товаром передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (____________________), предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан. Документы, относящиеся к Товару, должны быть представлены на государственном и/или русском языках, а в случае если они оформлены на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод;

5)возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора;

6)Поставщик имеет право потребовать от Заказчика оплаты Товара, в случаях, когда Заказчик без установленных Законом или Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия.

3.3.Заказчик обязан:

1)принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора;

2)оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.

3.4.Заказчик имеет право:

1)отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в трехдневный срок со дня обращения Заказчика, относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан;

2)отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Заказчику в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика аналогичным способом оплаты по Договору;

3)приостанавливать оплату по Договору, если Поставщик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства;

4)в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику сумму за фактически поставленный и принятый Товар;

5уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4.Сдача-приемка Товара

4.1.Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Приложении №1 к Договору.

4.2.Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика. Приёмка-сдача Товара производится в месте, указанном в Приложении №1 к Договору, в разделе «Условия поставки».

4.3.Заказчик принимает Товар на основании Акта приема-передачи при условии отсутствия претензий к качеству, количеству и комплектации поставленного Товара.

4.4.Поставщик обязан передать Заказчику при приемке Товара следующие документы:

1)оригинал или нотариально удостоверенную копию сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). В случае, если Товар не подлежит обязательной сертификации на соответствие, то Поставщик предоставляет надлежащую справку (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную уполномоченным органом Республики Казахстан;

2)оригинал счета-фактуры, выписанный на имя Заказчика;

3)оригинал накладной (представляется в двух экземплярах) в соответствии с Актом приема-передачи;

4.5.В случае отсутствия какого-либо из перечисленных в подпунктах 1)-3) пункта 4.4 настоящего раздела документа Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика. В этом случае все расходы, понесенные Заказчиком, оплачивает Поставщик.

4.6.Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

4.7.Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком паспорта завода-изготовителя и сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), упаковочных листов или комплектовочных ведомостей.

4.8.В случае несоответствия Товара условиям Договора по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

1)безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика;

2)замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика;

3)соразмерного уменьшения Суммы Договора;

4)возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5)отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4.9.В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

-соразмерного уменьшения Суммы Договора;

-доукомплектования Товара в 3-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

-потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

-отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.10.В случае несоответствия Товара условиям Договора по ассортименту Заказчик вправе по своему выбору:

1)принять Товар, соответствующий условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров не соответствующих условиям Договора;

2)отказаться от всех переданных Товаров;

3)потребовать замены Товаров, не соответствующих условиям Договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором;

4)принять все переданные Товары.

4.11.Тара и (или) упаковка должна соответствовать государственным и международным стандартам (или техническим условиям) по транспортировке, и должна обеспечивать полную безопасность во время разгрузки, хранения и транспортировке авто-, железнодорожным или воздушным транспортом.

4.12.Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара, если целостность упаковки нарушена.

4.13.В случае обнаружения несоответствия качеству, комплектности, маркировке поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, Заказчик приостанавливает дальнейшую проверку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренных Товаров и характер выявленных при приемке дефектов. Одновременно с приостановлением приемки Товаров Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. Вызов осуществляется путем направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика, обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику не принимать такой Товар, оформить его на ответственное хранение за счет Поставщика до выяснения обстоятельств.

4.14.Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, выявленные Заказчиком после оформления накладной или акта приемки-передачи Товара, за исключением тех недостатков, которые не могут быть выявлены при обычном визуальном осмотре. В случае передачи Товара в упаковке, Поставщик несет ответственность за любые недостатки такого Товара, препятствующие его использованию в соответствие с целевым назначением, вне зависимости от срока их выявления Заказчиком.

 

5.Упаковка и маркировка Товара

5.1.Маркировка производится в соответствии с ГОСТ и ТУ, принятыми заводом-изготовителем Товара.

5.2.Поставщик несет ответственность за все потери и убытки, возникшие из-за ненадлежащей и небрежной упаковки или защиты Товара.

5.3.Упаковка должна полностью предохранять Товар от всяческого рода повреждений во время транспортировки с учетом возможных перегрузок, температурного режима и влажности, совместимости с другими грузами, причем упаковка должна быть приемлема для переноски вручную или с помощью крана. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна быть вложена в каждую упаковку.

5.4.Товар (упаковка) содержит необходимую по содержанию, способу и месту нанесения маркировки: на каждой упаковке должно быть четко определено следующее на русском языке:

ОСТРОЖНО НЕ БРОСАТЬ

ВЕРХ-НИЗ

ДЕРЖАТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

КОНТРАКТ №__________

Заказ на покупку (Лот) №_____

ВЕС БРУТТО___________

ВЕС НЕТТО____________

ЯЩИК № _____________

ГАБАРИТЫ (см)________

ОБЪЕМ (см3)__________

Грузополучатель:

__________________

Грузоотправитель:

 

6.Сумма Договора и порядок расчетов

6.1.Общая сумма Договора определяется в Приложении №1 к Договору и составляет ______ (______) тенге, с учетом НДС  (далее – Сумма Договора) на условиях поставки DDP в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, в том числе НДС ________ тенге (__________).

6.2.Оплата Суммы Договора производится за фактически поставленный Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику следующих надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору:

·   счет-фактура Поставщика с подписью ответственного бухгалтера Заказчика, подтверждающей правильность оформления документа;

·   акт приема–передачи Товара Заказчику, подписанного обеими Сторонами.

На каждом из вышеперечисленных документов должен быть указан номер Договора.

6.3.Заказчик вправе удержать сумму пени, штрафов, понесенных Заказчиком убытков и расходов из суммы, подлежащей к оплате за поставку Товара.

6.4.Стоимость Товара по Договору включает все применимые налоги и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

7.Право собственности и риск случайной гибели

7.1.Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи Товара.

 

8.Обязательства и ответственность Сторон

8.1.Стороны обязуются надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с Договором. В части, не урегулированной Договором, ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.2.В случае не поставки (недопоставки) (и при необходимости монтажа и наладки) Товара в срок, указанный в Договоре, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок или недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

8.3.В случае просрочки поставки (и при необходимости монтажа и наладки) Товара сроком свыше 10 (десяти) рабочих дней Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с правом предъявления всех штрафных санкций (пени, неустоек) и понесенных Заказчиком убытков и расходов, возникших в результате расторжения Договора.

8.4.В случае, если Поставщик не произвел замену Товара ненадлежащего качества в установленный срок, Заказчик вправе поручить замену Товара третьему лицу с отнесением всех затрат на Поставщика.

8.5.В случае просрочки сроков замены некачественного Товара Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы не замененного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.6.При расторжении Договора в случаях, установленных Договором, Поставщик обязан возвратить перечисленные Заказчиком деньги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты расторжения Договора, удержав сумму за фактически поставленный (принятый Заказчиком) Товар. За просрочку возврата денег Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

8.7.В случае задержки оплаты за фактически поставленный Товар, Заказчик оплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной Суммы Договора за каждый день задержки до момента фактической оплаты. Максимальная сумма выплаты неустойки не должна превышать 5% от Суммы Договора.

8.8.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

 

9.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по Договору, если это неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими  после его заключения, в результате обстоятельств, которые невозможно было предвидеть или предотвратить разумными мерами. Для целей Договора форс-мажорное обстоятельство означает любое обстоятельство или обстоятельства, которые Сторона, заявляющая об их наступлении, неспособна, предотвратить или преодолеть, и которые, в частности, включают в себя войны, терроризм, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы, бури, наводнения, другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки, локауты, прочие трудовые конфликты либо принятие органом государственной власти или организациями, входящими в группу компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», решений, повлекших за собой невозможность исполнения Договора или иным образом ограничивающих возможности выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2.Если форс-мажорное обстоятельство препятствует выполнению одной из Сторон любого из своих обязательств по Договору, такая Сторона освобождается от выполнения этого обязательства на период действия Форс-мажорного обстоятельства, препятствующего его выполнению, при условии, однако, что такая Сторона должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о существовании Форс-мажорного обстоятельства и предпринять все необходимые и адекватные действия для сведения к минимуму убытков или ущерба для другой Стороны и для восстановления своей способности выполнять обязательства по Договору. Если возникшие обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне.

 

10.Конфиденциальность

10.1.Стороны обязуются и не имеют права раскрывать или использовать любую информацию, касающуюся заключения и исполнения Договора, а также любую информацию, предоставленную одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора (далее – Конфиденциальная информация), кроме случаев, когда: 1)на это получено письменное согласие другой Стороны;

2)это может стать необходимым в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующих правил бухгалтерской отчетности или в связи с истребованием данной информации судом, иным уполномоченным государственным органом, а также организацией, входящей в группу компаний

АО «Самрук-Казына»;

3)это связано с характером деятельности и необходимо для эффективного исполнения Договора.

10.2.Для целей Договора Конфиденциальная информация не включает в себя сведения:

1)являющиеся общедоступными ко времени их использования или разглашения;

2)ставшие общедоступными (иначе, чем путем их незаконного разглашения или использования Сторонами);

3)предоставленные Сторонам лицом (иным, чем Стороны), которому они стали доступны законным путем и у которого имеется право распространять такие сведения.

10.3.Стороны обеспечивают нераспространение любым лицам и неиспользование в каких бы то ни было целях Конфиденциальной информации своими аффилиированными лицами, работниками, советниками, агентами и представителями, кроме случаев, когда такое распространение или использование разрешается положениями настоящей статьи.

10.4.В случае если от Стороны требуется раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с причинами, указанными в настоящем разделе, то они прилагают все усилия, необходимые для получения обязательств нераспространения такой информации ее получателем.

 

11.Порядок разрешения споров и применимое право

11.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области.

11.3.Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

12.Срок действия и порядок расторжения Договора

12.1.Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по ____________, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения Сторонами.

12.2.Односторонний отказ от исполнения Договора либо его досрочное расторжение в одностороннем порядке допускается в случаях, предусмотренных Договором, отказа Поставщиком от замены некачественного Товара, выявленного в период действия гарантийного срока или при его приемке, нарушения Поставщиком условий Договора, а также на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

12.3.Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора, предварительно письменно уведомив об этом Поставщика не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

 

13.Особые условия

13.1.Доля казахстанского содержания в Товаре, согласно тендерной заявке/ценового предложения Поставщика составляет _____%. В случае предоставления недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

13.2.Поставщик обязуется до момента подписания Договора, предоставить информацию по доле казахстанского содержания в товарах в соответствии с Приложением №2 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора. Казахстанское содержание в Товарах рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупки товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением  Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года №964. В случае не предоставления указанной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

13.3.За неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания, заявленной Поставщиком, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от Суммы Договора, а также 0,15% от Суммы Договора за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания по Договору.

 

14.Уведомления

14.1.Все уведомления для Сторон в связи с Договором представляются в письменной форме, оформляются надлежащим образом и должны направляться по реквизитам Сторон, указанным в Договоре.

14.2.Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга письменно в течение 2 (двух) дней. Стороны не вправе ссылаться на несоответствие своих фактических реквизитов реквизитам, указанным в Договоре. При изменении одной из Сторон реквизитов /сообщении при заключении Договора недостоверных реквизитов и не извещения надлежащим образом другой Стороны об этом, направление извещений/уведомлений и иной корреспонденции по указанным в Договоре реквизитам Стороны признается отправкой извещений/уведомлений и иной корреспонденции надлежащим образом.

14.3.Уведомления по Договору и в связи с ним должны направляться Сторонам способами, позволяющими подтверждать отправку уведомлений (быть переданы нарочно, отправлены через курьера, заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой, по факсу).

 

15.Заключительные положения

15.1.Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и отвечают требованиям п. 120-122 Правил. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух оригиналах-экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора. Документы, подписанные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон равную юридическую силу.

15.2.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

15.3.Договор составлен на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

16. Юридические адрес, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Маңғыстаумұнайгаз» АҚ/

АО «Мангистаумунайгаз»

___________________________

 

 

 

 

/_________________/   

 

 

/_________________/

_________________/

_________________

 

 

 

 

 

 

/_______________/    

 

Приложение №1

                                                                        к договору №____

от «__» _________ 2012 г.

о закупках товара (поставки)

(---------------)

 

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ГРАФИК И ЦЕНА ТОВАРА

   п/п

Наименование товара

и технические характеристики

 

 

Кол. товара

 

Ед. изм.

График поставки

Завод изготовитель

Цена в тенге за ед. с учетом НДС

Цена в тенге за ед. без учета НДС

Сумма в тенге с учетом НДС

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

                   

 

Общая сумма договора составляет _________________ (_______________) тенге с учетом/без учета НДС

 

Условия поставки: на условиях DDP База материально-технического снабжения (БМТС) АО «Мангистаумунайгаз» согласно ИНКОТЕРМС 2010

 

Реквизиты Грузополучателя: БМТС АО «Мангистаумунайгаз», п. Ынтымак, Кызылтюбинский сельский округ, Мунайлинский район, Мангистауская область, Республика Казахстан. Код получателя: 2429,  станция -получатель: ст.Мангышлак Мангистауского отделения дороги АО НК "КазахстанТемирЖолы", Код станции:663306, Код ОКПО:38811570

 

 

 

Заказчик

Поставщик

________________________

__________________

М.П.

М.П.

 

 

 

 

 

 

Приложение /  Қосымша №2

к Договору / шартқа №____

о закупках (поставки) товара/

тауар сатып алу (жеткізу)

от _______ 2012г/ж.

             
             
 

Форма предоставления сведений о казахстанском содержании в договоре на поставку товаров /  Тауарды жеткізу  шартындағы қазақстандық үлес туралы мәліметтер ұсыну нысаны №___________ от ____________ г/ж.

             
             

№ п/п

Наименование товара /  Тауардың атауы

стоимость  товара /  Тауардың құны

доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате "CT-KZ" / "CT-KZ" сертификатындағы көрсетілген тауардың қазақстандық үлесі

доля казахстанского содержания в товаре /  тауардың қазақстандық үлесі

Общая стоимость договора о закупке товаров /  Тауардың сатып алу туралы шарттың жалпы құны

Казахстанское содержания в договоре /  Шарттағы Қазақстандық үлес

i

Тi

Стi

Кi

Стi*Кi

S

КСт

1

  Товар 1

Ст1

К1 %

(Ст1*К1)/100

 

 

2

Товар 2

Ст2

К2 %

(Ст2*К2)/100

 

 

 

 

n

Товар n

Стn

Кn %

(Стn*Кn)/100

 

 

 

 

 

 

∑(Стi*Кi)

S

100%*∑(Стi*Кi)/S

 

 

Примечание / Ескертпе:

     

 

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда /  шарттың орындау мақсатында тікелей сатып алу туралы  қосалқы мердігер мен шарттар жасалу арқылы Жеткізушінің сатып алынған тауардың жалпы саны;

 

Кi = 0, в случае отсутствия сертификата "CT-KZ" / "CT-KZ" сертификаты жоқ болу жағдайда;

             
 

 

 

Поставщик /  Жеткізуші

                                          

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: