Договор на предоставление услуг водоснабжения ЮЛ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Договор на предоставление услуг  водоснабжения ЮЛ

Сумен қамту және (немесе) су бұру қызметтерін көрсетуге  арналған

№ ______ ШАРТ

 

Өскемен қаласы                                   201__жылғы «__»________                                      

                                    

 

Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал»  шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін ШҚО Әділет басқармасы 2012 жылғы 19 наурызда берген, тіркеу № 833-1917-01-ГП), сумен қамту қызметін көрсететін (бұдан әрі - Қызметтер), әрі қарай «Жеткізуші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Аубакиров Е.М. атынан, бір тараптан, және  бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, негізінде әрекет ететін,

_________________________________________________________

_____________________________________________

екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасады:

1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Шартта төмендегі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

есептеу құралдарын тексеру – техникалық талаптарға сай есептеу құралдарының жағдайын тексеру, анықтау және дәлелдеу, олардан көрсеткіштерді алу мақсатында Жеткізуші өкілі орындайтын операциялар жиынтығы.

есептеу құралы – белгілі уақыт интервалы ішінде физикалық өлшем бірлігін еске түсіретін және сақтайтын нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар және «Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен коммерциялық есептеу үшін қолдануға рұқсат берілген,  су көлемін өлшеуге арналған техникалық қондырғы;  

есептеу мерзімі – қызмет үшін Тұтынушыға есеп жүргізілетін айдың бірінші күні сағат 00-00-ден соңғы күні сағат 24-00-ге дейінгі бір күнтізбелік айға тең, уақыт ішінде  Шартта анықталған мерзім;

пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы – Тараптардың келісімімен белгіленетін  сумен қамту және (немесе) су бұру жүйелерінің элементтерін пайдалану үшін міндеттерінің (жауапкершілігінің) белгісі бойынша  сумен қамту және (немесе) су бұру (су құбырлары және канализациялық желілер және олардағы имараттар) жүйелерінің элементтерін бөлу сызығы. Мұндай келісім болмағанда пайдалану жауапкершілігінің шекарасы баланстық тиістілігі бойынша белгіленеді;

төлем құжаты – Соның негізінде төлем жүргізілетін Жеткізушінің көрсеткен қызметі үшін ақа төлеуді жүзеге асыру үшін жасалған құжат (шот, хабарлама, түбіртек, ескерту – шоты);

тұтынушы – табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар субъектілердің реттелетін қызметтерін пайдаланушы немесе пайдалануға ниетті заңды тұлға (шаруашылық субъектісі);

уәкілетті органның ведомствосы – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті.

Осы Шартта пайдаланылатын басқа түсініктер мен терминдер Қазақстан Республикасының Су кодексіне және табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Шарт мәні

2. Шарт талаптарына сәйкес Жеткізуші Тұтынушыға сумен қамту және (немесе) су бұру бойынша қызметтерді (бұдан әрі – қызметтер) көрсетуге, ал Тұтынушы көрсетілген қызметтерді төлеуге міндетті.

3. Көрсетілетін қызметтер сипаттамасы мен берілген су сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормаларға, мемлекеттік стандарттарға сәйкес болуы тиіс.

4. Тұтынушымен шарт техникалық талаптар орындалған кезде, сумен қамту және (немесе) су бұру желілеріне қосылған, қажетті жабдықтары болған кезде жеке тәртіппен жасалады.       

5. Қызмет көрсету режимі – тәулік бойы.

6. Суқұбырлар желілерінің пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы болып Жеткізушінің суқұбыры желілеріне қосу орнындағы айдау-ажыратқыш арматурасының соңғы фланеці болып табылады.

        Ақаба суларды шығару жүйесіндегі пайдалану  жауапкершілігін бөлу шекарасы болып  Жеткізушінің ақаба суларды шығару жүйесіне қосылған жердегі құдық болып табылады.

7. Субтұтынушылар сумен қамту және (немесе) су бұруға арналған Шартты тікелей Жеткізушімен жасауға құқылы. Бұл жағдайда Субтұтынушылар Жеткізушімен оның сумен қамту және (немесе) су бұру желілері бойынша су беруге  арналған Шарт жасайды.

    3. Қызмет көрсету талаптары

8. Төмендегі жағдайларда қызметтерді көрсетуді тоқтату жүргізіледі:

   1) апаттық немесе азаматтар қауіпсіздігі мен өміріне қауіп төндіретін жағдайларда;

   2) Жеткізушінің желілеріне өз бетімен қосылғанда;

   3) келесі есеп беру мерзімінен кейінгі, екі ай ішінде қызметтер үшін төлемдер болмағанда;

   4) Жеткізушінің өкілдерін бірнеше қайтара есептеу құралына жібермегенде;

   5)  Құбыр өткізгіштерді залалсыздандыруды жүргізу қажеттілігінде;

   6) Нормативтік құқықтық актілер мен Тараптар келісімінде қарастырылған басқа да жағдайларда.

     Осы тармақтың 3), 4) тармақшаларында қарастырылған жағдайларда, Тұтынушыға қызмет көрсетуді тоқтатуға бір ай уақыт қалғанда хабарланады.

9. Шарттың 8-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда туындаған бұзушылықтарды жойғанда және таратқанда Тұтынушыны қосу жүргізіледі.

      Шарттың 8-тармағының 3) тармақшасында қарастырылған бұзылушылықтар үшін Тұтынушыға қызмет көрсету тоқтатылған жағдайда, қосу қарызды төлегеннен кейін жүргізіледі. Бірнеше рет өшірілген жағдайда қосу қарызды төлегеннен және қосу үшін төлемді төлегеннен кейін жүргізіледі.

4.        Қызметқұны мен төлеу тәртібі

10. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтерге төлем уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша жүргізіледі.

     Қызметтер құны, Шарттың басқа талаптары сияқты, Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген, жеңілдіктер пен артықшылықтар есебімен қызметтерді ұсынуларынан басқасы, барлық тұтынушыларға бірдей деңгейде белгіленеді.

11. Нақты ұсынылған қызмет саны үшін төлемді Тұтынушы есептеу мерзімінен кейінгі айдың 25-не дейінгі мерзімде төлем құжаты негізінде ай сайын жүргізіледі. Есеп айырысу кезеңі бір күнтізбелік айды құрайды.

     5. Қызметтерді тұтыну мен босатуды есептеу

12. Босатылған сулардың саны жеке есептеу құралдарының көрсеткіштері бойынша анықталады.

13. Ақаба суларды шығару жүйесіне Тұтынушыдан шығарылған су саны, төмендегілерге тең қабылданады:

1) ыстық сумен қамту жүйесі жабық болып, жергілікті су ысытулар пайдаланылғанда – босатылған суық су санына;

2) ыстық сумен қамту жүйесі ашық болып, ыстық су орталықтандырылған ыстық сумен қамту жүйелерінен түскен жағдайда – босатылған суық су санына ыстық сумен қамтудан босатылған ыстық су санын қосады.

14. Ақаба сулар жүйесіне төгілмейтін сулар, ақаба суларды шығару төлемдерін есептеу кезінде есепке алынбайды.

Есептелмеген сулар көлемі технологиялық есептеулерге сәйкес анықталады.

15. Тұтынушының есептеу құралынсыз тікелей қосуға уақытша Жеткізушінің рұқсатымен жол беріледі. Бұл жағдайда босатылған қызметтердің санын су пайдалану нормалары бойынша есептеу жолымен Жеткізуші бекітеді.

16. Тұтынушы кінәсінсіз есептеу уақытша бұзылған қызмет үшін есеп алдыңғы есептеу мерзімінің орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізіледі.

 17. Есептеу құралдарын сақтауды қамтамасыз ету Тұтынушыларға жүктеледі.

18. Есептеу құралдарын  анықталмаған тұлғалармен бұзылуы немесе ұрлануы болған жағдайда, оларды сақтауға жауапты тұлға, егер Тараптардың келісімінде көрсетілмесе, оны бір ай мерзімде қалпына келтіруге тиісті. Есептеу құралдарын қалпына келтіруге дейін Тұтынушыны Жеткізуші сумен қамту желілеріне қосады.

19. Тұтынушының суды есепке алу сызбасын бұзу, басқару тораптарындарындағыжәне есепке алу ұүралдарындағы пломбаларды жұлу, есепке алу құралдарының көрсеткіштерін бұрмалайтын  құрылғылар орнату фактілері анықталғанда Тұтынушыға суды пайдаланғаны үшін қайта есептеулер соңғы тексеру жүргізілгеннен бастап фактілер анықталған күнге дейін, бірақ екі айдан көп емес мерзімге, тәуілігіне 24 сағат бойына оның толық ағуын қолданумен басқару торабына дейін  құбыр өткізгіштің  толық босату қабілеті есебінен жүргізіледі. 

16-2. алынады және өздігінен қосылу жойылады.

 6. «Тұтынушының» құқықтары мен міндеттері

20. Тұтынушының төмендегілерге құқы бар:

     1) тұтынушы мүлкіне кесірін тигізбейтін, Шарт талаптарына сәйкес  көлемде белгіленген сапада қызметтер алуға;

     2) шекті мөлшердегі жүктемемен, қажетті көлемде ақаба суларды төгуге;

     3) Жеткізушіден қызметтерді  есептеу құралын  орнатуды талап етуге;

     4) қолданыстағы заңнамалықтарға қарсы келетін, Жеткізушінің әрекеттері мен әрекетсіздіктеріне уәкілетті органға және (немесе) сот тәртібімен  шағымдануға;

    5) қызметтерге тарифтер жобасын талдау бойынша өткізілетін бұқаралық тыңдауларға қатысуға;

    6) уақытылы төлем жүргізген жағдайда, өзіне қажетті көлемде қызметтерді пайдалануға;

    7) Жеткізушіден белгіленген тәртіпте қызметтерді дұрыс көрсетпеу салдарынан өміріне, денсаулығына және (немесе)  мүлкіне келтірілген шығынды толық көлемде, сондай-ақ моральдық зиянды өтеуді талап етуге;

    8) мемлекеттік стандарттар және басқа да нормативтік құжаттармен белгіленген талаптарға сай келмейтін қызметтер көрсетілген жағдайда, қызмет құнын қайта есептеуді талап етуге;

    9) егер Жеткізуші белгіленген тәртіпке төлемге есеп бермесе, пайдаланған қызметке төлем жүргізбеуге;

    10) көрсетілген қызметтер төленген жағдайда, кемінде бір ай бұрын Қызмет көрсетушіге бұл туралы жазбаша түрде ескертілген жағдайда Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға;

21. Тұтынушы міндетті:

    1) реттелетін коммуналдық қызметтерді есепке алу құралының болуы тиіс және қойылған төлем құжаттарына сәйкес көрсетілген қызметтерді уақытында және толық көлемде төлеуге;

    2) Жеткізушіге қызметтерді пайдалану кезінде туындаған сумен қамту, су бұру жүйелері құрылғыларының және есепке алу құралдарының жұмысындағы ақаулықтар туралы Жеткізушіге,  сумен қамту және су бұру жүйелерінің имараттары зақымданған немесе ластаушы, уытты заттар апаттық тасталған жағдайда төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі жергілікті органдарға, мемлекеттік өртке қарсы қызметке, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет және қоршаған ортаны қорғау органдарына кідіртпей хабарлауға;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 20.07.2015 жылғы № 546 бұйрығымен бекітілген Елді-мекендерге су бұру жүйелеріне ақаба суларды қабылдау ережелеріне сәйкес Жеткізушінің су бұру жүйесіне ақаба суларды тастауға.

      4) Желілердің, құралдар мен жабдықтардың техникалық жағдайы мен қауіпсіздігін бақылау үшін есепке алу құралдарына Жеткізуші өкілдерінің кіруін қамтамасыз етуге;

      5) қызметті пайдалану кезінде техника қауіпсіздігі бойынша талаптарды сақтауға;

       6) оның жүргізуіндегі немесе қызмет көрсетуіндегі пайдаланылатын сумен қамту және су бұру жүйелерін, есепке алу құралдарының сақталуын, тиісті техникалық жағдайы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге. 

    22. Жеткізушінің құқығы бар:

     1) көрсетілген қызметтер үшін уақытылы және толық көлемде ақы алуға;

     2) уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылу кезеңінде барлық Тұтынушылар үшін көрсетілген тарифтер үшін  тарифтерді төмендетуге;

     3) сумен қамту, ақаба суларды бұру жүйелерінің имараттарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге және тексеруді, есепке алу құралдарын тексеруді ұйымдастыруға;

     4) қызметтерді тұтыну мен төлеуді бақылауды жүзеге асыруға.

23. Жеткізуші міндетті:

     1) Басқа Тұтынушылардың талаптарды орындамау себептері бойынша қызметтерді алуға Тұтынушыны шектемей, Шарт талаптарына сәйкес Тұтынушыға уақытылы және үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге;

     2) Қызметтерді есепке алу құралдарын сатып алуға және Тұтынушыларға орнатуға;

     3) Басқа тұлғаларға қызмет көрсетумен байланысты кез келген функцияларды беруге жол бермеуге;

      4) көрсетілетін қызметтердің саны мен сапасы есебі мен бақылауды жүргізеді, көрсетілетін қызметтердегі бұзылушылықтарды шеттету мен алдын алу бойынша уақытылы  шаралар қабылдауға;

    5)  көрсетілетін қызметке Тұтынушымен Шарт жасауға;

    6) келесі есеп беру мерзімінен кейінгі келесі айдың 10-ы күніне дейінгі мерзімде көрсетілетін қызмет төлеміне төлем құжатын Тұтынушыға беруге;

    7) тарифтің өзгерісі қолданысқа енгенге дейін отыз күннен кешіктірмей тарифтердің өзгергені туралы Тұтынушыға ескертуге;

    8) 24 сағат ішінде Тұтынушының негізделген наразылығы бойынша  көрсетілетін қызмет көлемі мен сапасын қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдауға; 

    9) сумен қамту және ақаба суларды шығару желілерін, есептеу құралдарын қарау кезінде, Тұтынушының есептеу құралынан көрсеткіштерді алу кезінде, сонымен қатар ақаба сулар сынамасын талдауға алу кезінде қызметтік куәліктерін көрсетуге;

    10) профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тұтынушыға ауыз суды көлік құралдарымен жеткізуге.

    11) Үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген кіруінен Тұтынушылардың дербес деректерінің құпиялығын қамтамасыз етуге.

7. Тараптардың шектеулері

21. Тұтынушыға тыйым салынады:

    1) сумен қамту, ақаба суларды шығару жүйелері мен  имараттарын және  есептеу құралдарын Жеткізушімен келісусіз қайта жабдықтауға;

    2) қызметтерді есептеудің қолданыстағы сұлбасын бұзуға;

    3)  ауыз суды көшелерді, алаңдарды жуу үшін пайдалануға;

22. Қызмет көрсетушіге тыйым салынады:

     1) басқа Тұтынушылармен талаптар орындалмаған себептер бойынша көрсетілетін қызметтерден Тұтынушыға қызмет көрсетуден бас тартуға немесе шектеуге;  

    2) уәкілетті органның ведомствосы белгілеген мөлшерден асатын, көрсетілген қызметтер үшін ақы алуға;

     3)  төлем құжаттарын тапсырмай Тұтынушыдан ай сайынғы қызметтер ақысын талап етуге;

26. Тараптарға Тараптардың құқықтарын шектейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын басқа түрде бұзатын әрекеттер жасауға тыйым салынады. 

  8. Тараптардың жауапкершілігі

27. Жабдықтар мен инженерлік желілерді дұрыс ұстауға жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және баланстық тиесілігін бөлу шекарасы бойынша анықталады.

28. Шартта көрсетілген міндеттерді орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда кінәлі тарап заңнамаға сәйкес екінші тарапқа келтірілген шығынды төлейді.

29. Шартқа сәйкес (32-тармақта қарастырылған жағдайларды қоспағанда) Тұтынушы көрсетілген қызметтер үшін төлем  мерзімін асырған кезде, негізгі қарыздан аспайтын, төлемеген күннің әрбір күніне, осы сомаларды төлеген күні қолданыста  болған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша тұрақсыздық төлемін төлейді.

Тұрақсыздық төлемінің мөлшерін белгілеу Тұтынушымен Шарт жасасқанда жүргізіледі. Тұрақсыздық төлемін есептеу мерзімінің басталуы, егер Тараптардың келісуімен басқасы  ескертілмесе, есеп беру кезеңінен кейінгі айдың жиырма алтысы күні болып табылады.

30. Егер Жеткізушінің Тұтынушыға қызмет көрсетуі мүмкін болмағанда, ол Жеткізушімен шарттық қарым-қатынаста тұрған, басқа тұлғалар кінәсінен болған жағдайда, Жеткізуші Тұтынушы алдында жауапкершілік алады.

31. Тұрақсыздық төлемін (өсімақы) төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттерді орындаудан босатпайды.

9. Форс-мажорлық жағдайлар

32. Форс-мажорлық жағдайлар, яғни Адам күші жетпейтін жағдайлар (апаттық бақытсыздық немесе алдын-ала болжанбайтын және алдын-алу мүмкін емес басқа да жағдайлар), сонымен қатар әскери әрекеттер, көтерілістер және шарт талаптарын орындамауға немесе дұрыс орындамауға әкелетін, басқа да жағдайлар болған кезде Тараптар бір-бірінің алдында ешқандай жауапкершілік алмайды.

   Адам күші жетпейтін жағдайлар болғанда, Жеткізуші ол болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ресми бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Тұтынушыларға бұл туралы хабарлайды.

    Адам күші жетпейтін жағдайлар болғанда, мұндай жағдайлар Шарт бойынша Тараптар міндеттерін орындауға  кесірін тигізетіндей деңгейлер кезінде, осы мерзімге Шарт бойынша  Тараптардың міндеттері тоқтатылуы мүмкін.

    Адам күші жетпейтін жағдайлар үш немесе одан көп айларға созылатын болса, Тараптардың әрқайсысы  бұзылудың мүмкін мерзімінен жиырма күнтізбелік күн бұрын, екінші тарапқа бұл туралы алдын-ала ескерткен жағдайда Шартты бұзуға құқылы.  Тараптар бұл кезде Шарт бойынша барлық өзара есептесулерді отыз күнтізбелік күн ішінде жүргізуге міндеттеледі.

10. Жалпы ережелер және дауларды шешу

33. Тараптар есепке алу құралдарының техникалық жағдайын тексеру және көрсеткіштер алу үшін тәуліктің кез келген уақытында, бірақ сағат 21-00-ден кешіктірмей, коммерциялық есептеу құралдарына кіруге бір-біріне рұқсат беруге міндеттенеді. Коммерциялық есептеу құралдары бойынша бұзушылықтар болған жағдайда Тараптар белгіленген тәртіппен қол қойылған салыстырып тексеру актісінде тіркеуі тиіс.

Тараптар өз құқық қатынастарында Шартты және қолданыстағы заңнамалықтарды басшылыққа алады.

34. Өз қарым-қатынастарында Тараптар Шартты және қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.

35. Қызмет көрсету шарты Тұтынушыны белгіленген тәртіппен желілерге бірінші нақты қосқан кезден бастап күшіне енеді. Егер Тараптардың келісімімен басқасы қарастырылмаса, Шарттың қолданылу мерзімі мерзімсіз болып табылады. 

    Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін Шарт 200__ж «__»_________ бастап 200__ж «__»_________  дейін әрекет етеді, ҚР Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және ол тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

36. Шарт талаптарын бұзу немесе өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған тәртіптер мен негіздер бойынша жүргізіледі.

37. Тараптардың бірі шарт бойынша міндеттерді бұзған немесе орындамаған кезде екінші тарап келтірілген шығындардың орнын толтыру туралы талаптарды көрсетумен Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға құқылы.

38. Тараптар арасында келісімге қол жетпеген жағдайда даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібімен шешіледі.

39. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалады, тараптардың әрқайсына бір данадан.

40. Тараптардың келісімі бойынша шарт Типтік Шарттың нормаларына қайшы келмейтін басқа талаптармен толықтырылуы мүмкін.

41. Тараптар арасындағы шартпен келісілмеген қарым-қатынастар қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттеледі.

42. Тұтынушы объектілерінің сумен қамту және (немесе) су бұру мәселелері бойынша жауапты тұлға болып  табылады. ________________________________________________________ ________________________________________________________

                  (лауазымы, ТӘА, объектінің мекенжайы, телефоны).

43. Шартқа осы қосымшалар оның ажырамайтын бөлігі болып табылады:  

    1) № 1 қосымша – Сумен қамту және (немесе) су бұру желілеріне қосуға арналған техникалық шарттар (Пограничная көшесі, 59, басқарма ғимараты, № 201 кабинет, тел. 53-16-52 мекенжайы бойынша Жеткізушінің ӨТБ береді).  

    2) № 2 қосымша – Сумен қамту және (немесе) су бұру желілерінің баланстық тиістілігін шектеу  актісі (Пограничная көшесі, 59, басқарма ғимараты, № 201 кабинет, тел. 53-16-52 мекенжайы бойынша Жеткізушінің ӨТБ береді). 

    3) № 3 қосымша – судың қажет мөлшеріне және ақаба суларды қабылдауға  Тұтынушының өтінімі (Тұтынушы толтырады);

    4) № 4 қосымша – су пайдалану және су бұру көлемі (Тұтынушы өтініші мен су шаруашылық баланстық есебін әкелгеннен кейін Жеткізуші есептейді).

    5) № 5 қосымша – Сушаруашылықтық баланстық есептеу (Жеткізуші немесе Тұтынушы жасайды).

    6) № 6 қосымша – Өндірістік ақаба сулардың сапалық құрамына талаптар (Крылов көшесі, 90 тел 25-59-43, мекенжайы бойынша Жеткізушінің  БСО береді).  

    7) № 8 қосымша – Тұтынушының сутұтыну объектілері туралы мәліметтер (қажет жағдайда Тұтынушы толтырады).

   11. Тараптардың реквизиттері

Жеткізуші:

Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны,

070010, ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Пограничная к.,59, БСН 020940001509, ЖСК KZ44826FOKZTD2003382, к/ш 300166006, «АТФ банк» АҚ,  БСК ALMNKZKA, КБЕ 16,  тірк.  ҚҚС бойынша  05.09.2012 жылғы сериясы 18001   №  0022677.  

 

М.О.                                        Аубакиров Е.М.

/_____________________/

           (қолы)

 

 

Тұтынушы:

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

М.О. ______________  /_______________________/

                (қолы)

 

Договор № ______

на предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения

 

г. Усть-Каменогорск                                            «___»_______201_г.

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска (свидетельство о государственной пере- регистрации юридического лица выдано Управлением юстиции ВКО 19.03.2012, рег.№ 833-1917-01-ГП), предоставляющее услуги водоснабжения (далее -Услуги), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Аубакирова Е.М., действующий на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________

___________________________________________________________,

  именуемое (-ый) в дальнейшем «Потребитель», в лице_______________________________________________________,

действующий на основании___________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые «Сторона­ми», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Договоре

1. В Договоре используются следующие основные понятия:

проверка приборов учета - совокупность операций, выполняемых представителем  Поставщика с целью обследования состояния приборов учета, определения и подтверждения соответ­ствия техническим требованиям и снятия их показаний;

прибор учета - техническое средство, предназначенное для измерения объема воды, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, и разрешенное к применению для коммерческого учета в порядке, установленном Законом Республики Казахстан  «Об обеспечении единства измерений»;

расчетный период-период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00-00 часов первого дня до 24-00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за услугу;

граница раздела эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) водоотведения (водопроводных и канализационные сетей и соору­жений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем во­доснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемая  соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

платежный документ- документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение, состав­ленное для осуществления оплаты за предоставленные услуги  Поставщика, на основании которого производит­ся оплата;

потребитель - юридическое лицо (хозяйствующий субъект), пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемыми услугами субъектов естественных монополий и регулируемого рынка;

ведомство уполномоченного органа - Комитет по регулированию и естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  экономики Республики Казахстан.

Иные понятия и термины, используемые  в настоящем Договоре, применяются  в соответствии с Водным Кодексом Республики Казахстан и законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках..

2. Предмет договора

2.  В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется оказать Потребителю услуги по водоснабжению и (или) водоотведению (далее - услуги), а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги.

3.    Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответство­вать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм, государственных стандартов.

4.    Договор заключается с Потребителем в индивидуальном порядке при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к сетям водоснабжения и (или) водоотведения  при выполнении технических условий.

5.    Режим предоставления услуг - круглосуточный.

6.  Границей раздела эксплуатационной ответственности водопроводной сети является пос­ледний фланец запорно-отключающей арматуры в месте подключения к водопроводным сетям Поставщика.

    Границей раздела эксплуатационной ответственности в системе отведения сточных вод явля­ется колодец в месте присоединения к системе отведения сточных вод  Поставщика.    

 7.Субпотребители вправе заключать Договор на водоснабжение и (или) водоотведение  непосредственно с Поставщиком. В этом случае Субпотребители заключают Договор с Потребителем на пере­дачу воды по его сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

3. Условия предоставления услуг

8. Приостановление услуг производится в случаях:

1)  аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

2)  самовольного присоединения к сети Поставщика;

3)    отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующих за расчетным периодом;

4)  неоднократного недопущения представителей Поставщика к приборам учета;

5)  необходимости проведения дезинфекции трубопроводов;

6) в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением     Сто­рон.

В случаях, указанных в подпунктах 3), 4) настоящего пункта, Потребитель извещается не ме­нее, чем за месяц до прекращения подачи услуг.

9.В случаях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 8 Договора, подключение Потребителя производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.

 В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотрен­ные подпунктом 3) пункта 8 Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднок­ратном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за под­ключение.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг

10. Оплата за предоставленные услуги по настоящему Договору производится по тарифам, утвержденным  ведомством уполномоченного органа.

Стоимость услуг, равно как и иные условия Договора, устанавливается в равной степени для всех потребителей, кроме случаев предоставления услуг с учетом льгот и преимуществ, установленных законодательством Республики Казахстан.

11.Оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на основании платежного документа в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Расчетный период составляет один календарный месяц.

5. Учет отпуска и потребления услуг

12.Количество отпущенной воды определяется по показаниям индивидуальных приборов учета.

13.Количество вод, отводимых от Потребителя в сети отвода и (или) очистки сточных вод, принима­ется  равным:

1)   при закрытой системе горячего водоснабжения, в случаях, когда используются местные водонагреватели – количеству отпущенной холодной воды;

2)  при открытой системе горячего водоснабжения, в случаях, когда горячая вода поступает из системы централизованного горячего водоснабжения – количеству отпущенной холодной воды плюс количеству воды, отпущенной на горячее  водоснабжение.

14. Вода, не сбрасываемая в систему отведения сточных вод, при расчете оплаты за услуги водоотведения  не учитывается.

 Объем неучитываемой воды определяется согласно технологическим  расчетам.

15. Подключение Потребителя напрямую без приборов учета допускается временно с разре­шения Поставщика..Количество  отпущенной услуги в этом случае устанавливается Поставщиком
расчетным путем по нормам водопотребления.                                                                  

16. При временном нарушении учета не по вине Потребителя  расчет за услуги производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода.

17. Обеспечение сохранности приборов учета возлагается  на  Потребителя..

18. В случае хищения или поломки приборов учета не установленными лицами лицо, ответ­ственное за их сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. До момента восстановления приборов учета Потребитель подключается  Поставщиком к сетям водоснабжения.

19. При обнаружении фактов нарушения схемы учёта воды у Потребителя, срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии  его в течение 24 часов в сутки.

6. Права и обязанности Сторон

20. Потребитель имеет право:

      1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его  имуществу, в коли­честве в соответствии с условиями Договора;

      2) сбрасывать сточные воды в  необходимом объеме в пределах допустимых нагрузок; 

       3) требовать от Поставщика установки приборов учета услуг;

         4) обжаловать в ведомство  уполномоченного органа и (или) в судебном порядке действия или бездействие Поставщика, противоречащие действующему законодательству;

      5) участвовать в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта тарифа на услуги;

         6) пользоваться услугами в необходимом ему объеме при условии своевременной оплаты;

      7) требовать  в установленном порядке от Поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью и (или)  имуществу вследствие  ненадлежащего предоставления  услуг, а также  возмещению морального вреда;

      8) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами и иными нормативными документами;

      9) не производить оплату  за полученную услугу, если Поставщиком в установленном порядке не выставлен счет ;

       10) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом Поставщика не позже, чем за  месяц, при условии оплаты предоставленной услуги.

21. Потребитель обязан:

1)  иметь приборы учета регулируемых коммунальных услуг и своевременно и в полном объеме  оплачивать предоставленные услуги в соответствии с выставленными платежными документами;

2)  немедленно сообщать Поставщику о неисправностях в работе сооружения системы водоснабжения, водоотведения и приборов учета, возникших при пользовании услугами, а в случае повреждения сооружения системы водоснабжения и водоотведения, или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ -и в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы и охраны окружающей среды;

3)   сбрасывать сточные вод в системы водоотведения Поставщика  в соответствии с Правилами  приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказам Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.07.2015 года № 546.

4)  обеспечить доступ представителей Поставщика к приборам учета для контроля технического состояния и безопасности сетей, приборов и оборудования;

5)  соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуги;

       5) обеспечить сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении или на обслуживании.

22. Поставщик имеет право:

      1) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;

2)   снижать тарифы за предоставляемые услуги для всех Потребителей в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

3)   проводить техническое обслуживание сооружений системы водоснабжения, отведения сточных вод и организовывать проверку и поверку приборов учета;

6)  осуществлять контроль потребления и оплаты услуг.

23.Поставщик обязан:

1)    обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг Потребителю в соответствии с требованиями Договора без ограничения Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими Потребителями;

2)    приобретать и устанавливать Потребителям приборы учета услуг;

3)  не допускать передачу любых функций, связанных за оказанием услуги другим лицам;

4)  вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевре­менные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;

5)    заключить с Потребителем Договор на предоставление услуг;

6)  предоставлять Потребителю платежный документ на оплату

предоставляемых услуг в срок до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом;

7)  уведомлять Потребителей об изменении тарифов не позднее, чем за тридцать дней до введе­ния их в действие;

8)  принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 24 часов;

      9) при осмотре сетей водоснабжения и отведения сточных вод, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета Потребителя предъяв­лять служебное удостоверение;

     10)в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять Потребителю питьевую воду транспортными средствами;

      11) обеспечить конфиденциальность персональных данных Потребителя от несанкционированного доступа третьих лиц.

7. Ограничения Сторон

24. Потребителю запрещается:

1)  переоборудовать сети и сооружения системы водоснабжения, водоотведения сточных вод и приборов учета без согласования с Поставщиком;

2)  нарушать имеющиеся схемы учета услуг.

3)  использовать питьевую воду для мытья улиц и площадей;

25. Поставщику запрещается:    

1)  отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими Потребителями;       -

2)    взимать за предоставленную услугу плату, превышающую размер, установленный ведомством  уполномоченного органа;

3)    требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них платеж­ных документов.

 26. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.

8. Ответственность Сторон

27. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей возлага­ется на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.

28. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством.

29.В случае просрочки платы за предоставленные услуги Потребитель, в соответствии с До­говором (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32), выплачивает неустойку по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казах­стан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основ­ного долга.

Установление размера неустойки производится при заключении Договора с Потребителем. Началом срока начисления неустойки является двадцать шестое число месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением Сторон.

30.Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу наступила по вине других лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.

31.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по  Догово­ру.

9. Форс-мажорные обстоятельства

32. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также воен­ных действий, забастовок и так далее, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение     ус­ловий договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Поставщик в течение пяти ра­бочих дней с даты их наступления уведомляет об этом Потребителей через официальные средства массовой информации.

  Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоя­тельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятству­ют исполнению обязательств Сторон по Договору.

 В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться  три и более месяцев, каж­дая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой сто­роны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения.. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Дого­вору.

10. Общие положения и разрешение споров

33.Стороны обязуются предоставлять друг другу доступ к приборам коммерческого  учета в любое время, но не позднее 21-00 часов, суток для проверки технического состояния и снятия показаний приборов учета. В случае нарушений по приборам коммерческого учета Стороны должны зафиксировать подписанным в установленном порядке акта сверки.

34.В своих правоотношениях Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством.

35. Договор предоставления услуг вступает в силу с момента первого фактического подключе­ния Потребителя в установленном порядке к сетям.

 Срок действия Договора является бессрочным, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

 Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета Договор действует с «____» ____________________20__г. по «____» _____________________20____г., регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и вступает в действие с момента его регистрации.

36.Расторжение или изменение условий Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

37. При невыполнении или нарушении обязательств по Договору одной из Сторон другая  сторона  вправе  в одностороннем  порядке  расторгнуть  Договор с предъявлением  требований  о  возмещении  понесенных  убытков.

38.При не достижении соглашения между Сторонами споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

39.Договор составляется в двух экземплярах на государственном и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.

40.По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими нормам Типового Договора.

41.Не оговоренные договором отношения между Сторонами регулируются в соответствии с действующим законодательством.

42. Ответственным лицом по вопросам водоснабжения и (или) водоотведения объектов Потребите­ля является  ________________________________________________________ ________________________________________________________

                  (должность, ФИО, адрес объекта, телефон).

43. Настоящие Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:

1)    Приложение № 1 - Технические условия подключения к сетям   водоснабжения и (или) водоотведения. (выдается ПТО Поставщика по адресу:: ул. Пограничная, 59,  здание  управления , кабинет  № 201,    тел. 53-16-52);

2)    Приложение № 2 - Акт разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения и (или) водоотведения (выдается ПТО Поставщика  по адресу: ул. Пограничная, 59, здание управления , кабинет  № 201,   тел. 53 16 52);

3)  Приложение № 3 - Заявка Потребителя на требуемое количество воды и прием сточных вод (заполняется Потребителем);

4)  Приложение № 4 - Объемы водопотребления и водоотведения (рассчитывается Поставщиком после предоставления Потребителем заявки и водохозяйственного балансового рас­чета);

5)    Приложение № 5 - Водохозяйственный балансовый расчет (составляется  Поставщиком либо Потребителем);

6)  Приложение № 6 – Требования к качественному составу промышленных сточных вод (выдаются КИЦ Поставщика по адресу:  ул. Крылова, 90, тел. 25 59 43);

7)    Приложение № 8 -  Сведения об объектах водопотребления Потребителя (заполняется Потребителем по необходимости).

                                 11. Реквизиты Сторон

Поставщик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска

 070010, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59, БИН 020940001509, ИИК KZ44826FOKZTD2003382, к/с 300166006, АО «АТФ банк»,  БИК ALMNKZKA, КБЕ 16,  рeг.  по  НДС  серия 18001   №  0022677 от  05.09.2012 года

 

М.П.                                                Аубакиров Е.М.

 /_______________________/

               (подпись)

 

 

Потребитель:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

М.П. ______________  /_______________________/

             (подпись)

 

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: