Поделиться ссылкой:


Доверенность на казахском и русском языке. СЕНІМХАТ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Доверенность на казахском и русском языке

К § 2 п. 2, пп. 2.3.7

СЕНІМХАТ

00.00.00

Мен, Лазарева Марина Васильевна, 2001 жылдың тамыз айындағы маған тиісті бес мың теңге мелшеріндегі жалақыны алуды бухгалтер Ковалева Оксана Юрьевнаға сеніп тапсырамын.

Хатшы                                                          қолы                                         А.Н. Макарова

М.В. Лазареваның қолын куәлендіремін

КБ-нің инспекторы                                       қолы                                         К.Н. Кузнецов

М.О.

ДОВЕРЕННОСТЬ

00.00.00

Я, Лазарева Марина Васильевна, доверяю получить причитающуюся мне заработную плату за август 2001 года в сумме пять тысяч тенге бухгалтеру Ковлевой Оксане Юрьевне.

Секретарь                                                   подпись                        А.Н. Макарова

Подпись Лазаревой М.В. удостоверяю

Инспектор ОК                                              подпись                        К.Н. Кузнецов

МП

 

К § 2 п. 2, пп. 2.3.8

МӘМІЛЕ ЖАСУҒА СЕНІМХАТ

«____ »_____________ 200__ ж.                                                                                       қаласы

№___________

Осы сенімхатты куәлігінің №_____________ ,___________________ берілген, мына мекен-жайда

_______________________________ тұратын______________________________________________

аты-жөні

_______________________________ сомасында___________________________________________ ,

____________________________ кәсіпорын атынан мәміле өткізу үшін________________________

(кәсіпорынның атауы) беремін.

Ол_________________________________________ кәсіпорын атынан мекемелерде, ұйымдарда

(заңцы түлғаның атауы)

мәміле жүргізуге қажетті барлық құжаттарды ала алады, өзінің қолын қояды, оның ішінде осы тапсырманы орындауға байланысты барлық шарттарға қол қойып, мәміле жасай алады.

Осы сенімхат бойынша өкілдікті басқа тұлғаларға беруге болмайды.

Сенімхат____________________________ мерзімге берілді.

Сенімхат_____________________________ нөмірмен тіркелді.

Басшы______________________________

(қолы)

М.О.

Сенімхаттың мерзімі үш жылдан аспауы тиіс.

ДОВЕРЕННОСТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

«____ »________________ 200__ г                                                    г______________

№______

Настоящей доверенностью уполномочиваю___________________________________________

(Ф.,И.,О.)

удостоверение №___________________ , выданное________________________________________ ,

проживающего по адресу:_____________________________________________________________

на совершение сделки_________________________________________________________________

(предмет сделки)

на сумму________________________________ , для чего____________________________________

(Ф.,и.,о.)
доверяется вести от имени______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

дела в учреждениях, организациях, получать все необходимые документы, ставить свою подпись на всех необходимых документах, в том числе на договоре, и совершать всё действия и фор-мальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на________________________________ .

Доверенность зарегистрирована за №____________________________ .

Руководитель__________________________________________________ .

(подпись) М.П. Доверенность выдается нә срок не более трех лет.

 

К§ 2 п. 2, пп. 2.3.7

Сенімхат______________ 200____ ж. дейін берілді.

(тұтынушының атауы және мекен-жайы) (төлеушінің атауы және оның мекен-жайы)

Шоттың №_________ ,___________________________________________________________________

(банктің атауы)

№                    СЕНІМХАТ

Берілген күні_____________ 200_____ ж.

Осы сенімхат__________________________________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні)
Куәлігі: сериясы_________________ №_______________ 200___ ж.__________________ берілген.

(жеткізуші ұйымның атауы)

материалдық құндылықтарды___________________________________________________________

(нарядтың нөмірі және күні ж.т.б.)

алу үшін берілді.

№                                  Маериалдық құндылықтар                                  Өлшем                      Саны (жазбаша)

п/п                                                                                                                    бірлігі

1                                                        2                                                               3                                        4

2001 жылғы «____ »____ Ө______ №_________ сенімхатты алған тұлғаның қолын куәландырамын.

М.О.

Кәсіпорынның басшысы                                   қолы                 аты-жөні

Бас бухгалтер                                                  қолы                 аты-жөні

Бухгалтерияда қалатын сенімхаттың есептік деректері

Сенім-   Беріл-     Әрекет           Сенімхат берілген        Сенімхатты       Жеткізуші        Нарядтың        Тапсырманы

хаттың     ген        ету              тұлғаның              алғандығы                           нөмірі және орында-

нөмірі     күні     мерзімі        лауазымы және            туралы                               берілген ғанын

аты-жөні                 қолхат                              (нарядтың                        растайтын

орнына            құжаттың

берілген         нөмірі, күні
құжат) күні

12                           3                            4                                  5                         6                          7                          8

 

К§2п. 2,пп. 2.3.7

Доверенность действительна по «____ »__________________ 200___ г.

(наименование потребителя и его адрес) (наименование плательщика и его адрес)

Счет №____________ в_______________________________________________________

(наименование банка)

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Дата выдачи «____ »________________ 200__ _г.

Выдана_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Удостоверение: серия____________ №_________ выдано «____ »______ 200___ г. кем_________

На получение от_______________________________________________________________________

(наименование поставщика)

материальных ценностей_______________________________________________________________

(номер и дата наряда и т.д.)

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

№                                   Материальные ценности                                 Единица                         Количество

п/п                                                                                                               измерения                       (прописью)

1                                                        2                                                               3                                         4

Подпись лица, получившего

доверенность №______ от «____ »_____________ 200___ г._______________________ удостоверяем

М.П.

Руководитель предприятия                             подпись                                    И.О. Фамилия

Главный бухгалтер                                          подпись                                    И.О. Фамилия

Учетные данные доверенности, остающиеся в бухгалтерии

Номер      Дата        Срок         Должность и        Расписка в     Поставщик     Номера и дата     Номер, дата
доверен-   выдачи   действия     фамилия лица,       получении                                  наряда (заме-      документа,

ности                                           которому выдана   доверенности                           няющего наряд    подтвержда-

доверенность                                                           документа) или        ющего

извещения        выполнение поручения

12                                 3                         4                             5                        6                           7                            8       "

 

 

Юридическая и бухгалтерская помощь онлайнВозможно Вам будут полезны следующие документы:

Курсы валют национального банка РК
USD Доллар США 419.69
EUR Евро 510.89
RUB Российский рубль 5.63
OIL Цена на нефть 55.25 $