Доверенность на совершение сделки. МӘМІЛЕ ЖАСУҒА СЕНІМХАТ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

доверенность на совершение сделки

МӘМІЛЕ ЖАСУҒА СЕНІМХАТ

«____ »_____________ 200__ ж.                                                                                       қаласы

№___________

Осы сенімхатты куәлігінің №_____________ ,___________________ берілген, мына мекен-жайда

_______________________________ тұратын______________________________________________

аты-жөні

_______________________________ сомасында___________________________________________ ,

____________________________ кәсіпорын атынан мәміле өткізу үшін________________________

(кәсіпорынның атауы) беремін.

Ол_________________________________________ кәсіпорын атынан мекемелерде, ұйымдарда

(заңцы түлғаның атауы)

мәміле жүргізуге қажетті барлық құжаттарды ала алады, өзінің қолын қояды, оның ішінде осы тапсырманы орындауға байланысты барлық шарттарға қол қойып, мәміле жасай алады.

Осы сенімхат бойынша өкілдікті басқа тұлғаларға беруге болмайды.

Сенімхат____________________________ мерзімге берілді.

Сенімхат_____________________________ нөмірмен тіркелді.

Басшы______________________________

(қолы)

М.О.

Сенімхаттың мерзімі үш жылдан аспауы тиіс.

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

«____ »________________ 200__ г                                                    г______________

№______

Настоящей доверенностью уполномочиваю___________________________________________

(Ф.,И.,О.)

удостоверение №___________________ , выданное________________________________________ ,

проживающего по адресу:_____________________________________________________________

на совершение сделки_________________________________________________________________

(предмет сделки)

на сумму________________________________ , для чего____________________________________

(Ф.,и.,о.)
доверяется вести от имени______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

дела в учреждениях, организациях, получать все необходимые документы, ставить свою подпись на всех необходимых документах, в том числе на договоре, и совершать всё действия и фор-мальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на________________________________ .

Доверенность зарегистрирована за №____________________________ .

Руководитель__________________________________________________ .

(подпись) М.П.

Доверенность выдается нә срок не более трех лет.

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: