Автобиография на казахском и русском языке. Өмірбаянның үлгісі

Дата актуализации: 28.05.2024

900 тг

Өз қолымен еркін толтырылады, алайда төмендегідей деректер МІНДЕТТІ түрде көрсетілуге тиіс: тегі, аты, әкесінің аты, туған күні және туған жері; қай кезден, қандай қызметте, қай жерде жұмыс істеді; қашан жұмыс істей бастады, жұмыстан босау, ауысу себебі; Қарулы Күштер қатарына қызмет етуге қашан шақырылды, қайда және қандай қызмет атқарды; әкесінің, шешесінің, жұбайының (ерінің), туған әпке-қарындастарының (сіңілілерінің), бауырларының және балаларының тегі, аты, әкесінің аты, туған күні. Өзі, жұбайы (ері) және жақын туыстары қылмыстық жауапқа тартылған ба (қашан? не үшін?).

ӨМІРБАЯН

 

Мен, ___________________________________________________ (аты-жөні), ________________ жылы, _________________________________________________ қаласында (облысында, ауданында, ауылында), ________________, ________________________________________________ отбасында дүниеге келдім.

 

_____________ жылы ____________________________________ қаласындағы (облысындағы, ауданындағы, ауылындағы), № ____ орта мектепке түстім. Орта мектепті ________жылы бітірдім.

 


****Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания****

 

Әкем, ___________________________________________________ (аты-жөні), ________________ жылы, _________________________________________________ қаласында (облысында, ауданында, ауылында), ________________, ________________________________________________ отбасында дүниеге келдім.

                                                

Анам, ___________________________________________________ (аты-жөні), ________________ жылы, _________________________________________________ қаласында (облысында, ауданында, ауылында), ________________, ________________________________________________ отбасында дүниеге келдім.

                                    

Отбасылық жағдайым: ____________________________________________________.

 

Жұбайы, ___________________________________________________ (аты-жөні), ________________ жылы, _________________________________________________ қаласында (облысында, ауданында, ауылында), ________________, ________________________________________________ отбасында дүниеге келдім.

 

Балаларым: ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Мекенжайым: _________________ қ., __________________ көш, ____ үй, ____пәтер.

 

(Қосымша ақпарат)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

20__ жылғы «___» ___________                  ____________________

                                                                                        (қолтаңбасы)

 

 


 

Пишется собственноручно в произвольной форме, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; с какого времени начал работать, кем, где, когда где работал(а), причины перехода; когда и кем призывался на службу в Вооруженные Силы, где и в качестве кого проходил службу; фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения родителей, жены (мужа), детей, близких родственников; привлекались ли Вы, Ваша жена (муж) и родственники к уголовной ответственности (когда, за что).

 

АВТОБИОГРАФИЯ

 

Я, _________________________________________________ (указать Ф.И.О.), родился (ась) _____________году, в городе (области, районе, селе) ______________________________________________________________________, в семье__________________________________________________________________.

 

В ________ году поступил(а) в среднюю школу № _____ города (области, района, села) ________________________________________________________. Закончил(а) среднюю школу в ______году.

 

В _______ году поступил(а) в _________________________________институт на факультет ________________________________ дневное отделение.

 

Закончил(а) институт в ________ году по специальности _____________ _______________________________________________________________________.

 

В _______ году поступил(а) на работу в ________________________________ _______________________________________________________________________, где работаю в настоящее время.

 

Отец, _________________________________________________ (указать Ф.И.О.), родился в _____________году, в городе (области, районе, селе) ______________________________________________________________________, в настоящий момент работает ____________________________________________________.

                                        

Мать, _________________________________________________ (указать Ф.И.О.), родился в _____________году, в городе (области, районе, селе) ______________________________________________________________________, в настоящий момент работает ____________________________________________________.

 

Семейное положение: женат.

 

Супруга, _________________________________________________ (указать Ф.И.О.), родился в _____________году, в городе (области, районе, селе) ______________________________________________________________________, в настоящий момент работает ____________________________________________________.

 

 

Дети: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашний адрес: г. __________, ул. ____________________________, д.____, кв.___.

(Дополнительная информация)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«___» ___________ 20__ года                      ____________________

                                                                                      (подпись)

63080
СКАЧАТЬ ПАКЕТ

Список прилагаемых документов

word

Автобиография на казахском и русском языке. Өмірбаянның үлгісі

Оформление покупки

word

Автобиография на казахском и русском языке. Өмірбаянның үлгісі

Скачать документ и все приложения, вы сможете сразу после оплаты. Копии документов будет выслана на указанную почту.

verified