приказ о наделении руководящих работников правом подписи документов


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

приказ о наделении руководящих работников правом подписи документов

Кәсіпорынның атауы                                                                                         (Наименование организации)

Б¥ЙРЫҚ №______________                                                                               ПРИКАЗ №________

«____ »___________ 200___ ж.                                                                        «__ »____________ 20°__ г.

____________________ қаласы                                                                         г-------------------------------------------------------

ҚҮЖАТТАРҒА ҚОЛ ҚОЮ                                                                                   НАДЕЛЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ

ҚҰҚЫҒЫН БАСШЫ                                                                                            РАБОТНИКОВ ПРАВОМ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР АРАСЫНДА                                                                            ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ

БӨЛУ ТУРАЛЫ                                    

           С целью наделения правами подписи должностных лиц и на основании устава и учетной политики

Жарғы және есеп саясаты негізінде 200______    на 200___ год

жылғы лауазымды тұлғалардың арасында қол                                                                                     ПРИКАЗЫВАЮ:

қою құқығын бөлу мақсатында                                                         1. Довести до сведения отделов и служб, а также

БҰЙЫРАМЫН:                                                                                   заинтересованных пользователей информации, что

 1. Басшы қызметкерлердің (еңбөк келі-                                        руководящим работникам предоставлены права (в
  сім-шарттарына   сәйкес)  ұйымның   атынан                            соответствии с трудовыми контрактами) самостоя-
  ұйымдық-өкімдік, кадр туралы, қаржылық -                              тельно, от имени организации подписывать следую-
  есеп айырысу құжаттарына қол қоюға құқығы                          щие организационно-распорядительные, кадровые
  бар екендігі туралы мәліметтерді бөлімдер                                и финансово-расчетные документы:

мен қызметтердің, сонымен бірге ақпаратты                                    а) трудовые контракты с отдельными работника-

пайдаланушылардың назарына ұсынамыз:                                      ми, подчиненными по структурным подразделени-

а)  құрылымдық бөлімшелерге бағынатын                                       ям;

жекелеген қызметкерлермен жасалған  еңбек                                 б) договоры (контракты) по основной и прочей

келісім-шарттарына;                                                                       деятельности;

б)  негізгі және басқа да қызметтер жөніндегі                                 в) письма, телеграммы, факсы;

шарттарға (келісім-шарттарға):                                                      г) гарантийные письма, доверенности, акты (при-

в)  хаттарға, телеграммаларға, факстерге;                                     ема-передачи объектов ОС и НМА, их списания и

г)   кепіл хаттарға, сенімхаттарға, актілерге                                   т.п.), справки;

(НҚ және МЕА обьектілердін қабылдау-өткізу,                               д) финансово-расчетныедокументы;

немесе есептен шығару), анықтамаларға;                                     е) трудовые книжки;

д) қаржылық-есеп айырысу құжаттарына;                                    ж) протоколы, распоряжения, приказы, выписки.

е)  еңбек кітапшаларына;                                                            Указанные права делегируются следующим ра-

ж)    хаттамаларға, өкімдерге, бұйрықтарға,                                ботникам:

көшірмелерге;                                                                             - главному бухгалтеру - в части подпунктов...,

Аталып отырған құқықтар мынадай қыз-                                      - заместителю директора - в части подпунктов...

меткерлерге:                                                                              2. Отделам, службам и главным специалистам

 • бас бухгалтерге тармақшалар бөлігінде;                              обеспечить выполнение указанных в пункте 1 при-
 • директордың орынбасарларына беріледі.                             каза прав, имея в виду, что подписанные документы
 1. Бөлімдерге, қызметтерге және бас ма-                                 порождают юридическую силу в правоотношениях
  мандарға 1-тармақта көрсетілген құқықтарды                      сторон и ответственность согласно действующему
  орындау керек, өйткені қол қойылған құжатта-                    законодательству РК.

рын тараптардың  құқытық қатынастарында                               3. На подписях документов, указанных в подпун-

күші болады және ҚР-ның қолданылып жүрген                           ктах__________________ , проставляется печать

заң актілерінің алдында жауапқа тартылады.                             товарищества.

3.______________________ тармақшаларда                             4. Круглая печать товарищества хранится в сей-

көрсетілген құжаттарға қол қойылғаннан кейін,                        фе у главного бухгалтера_____ как ответственного

серіктестіктің мөрі соғылады.                                                    лица за ее хранение и использование со всеми вы-

 1. Серіктестіктің дөңгелек  мөрі     оның                               текающими последствиями.

сақталуына және пайдалануына жауапты тұлға                        5. Контроль за исполнением настоящего приказа

- бас бухгалтердің сейфінде болады.                                        оставляю за собой.

 1. Осы бұйрықтың орындалуын өзім

бақылаймын.             

Бас директор                                                                          Генеральный      директор:

Таныстық:                                                                              Ознакомлены:

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: