Приказ об отстранении от работы на русском и казахском языках


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Приказ об отстранении от работы на русском и казахском языках

Приказ об отстранении от работы на русском и казахском языках

 

«Жұмыстан шеттету туралы»

БҰЙРЫҚ

___ - л/с

 

___________қ.                   20______ ж. «____» _____.

 

 

________________________________

Жұмыскердің аты-жөні

 

1. _______________________________ дейінгі мерзімге дейін жұмыстан шеттету.

2. __________________________

3. Бөлімше ___________________

4. Мамандығы (лауазымы) ______________

5. Негіз:

- 20__ жылғы «___» _______   № ________  __________________ уәкілетті мемлекеттік органның талабы

- алкогольді, есірткілік, уытқұмарлық масаю күйін растайтын медициналық куәландыру актісі, немесе

- еңбек қорғау ережелерін білу бойынша жаман нәтижені растайтын сынақ комиссиясының хаттамасы, немесе

- жеке қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі жұмыс берушінің талаптарын орындамау туралы акт, немесе

-  жұмыскерге еңбек функцияларын орындауға рұқсат бермейтін медициналық қорытынды, немесе

-    апаттық жағдайдың орын алуын, еңбек қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерінің бұзылуын тудырған әрекеттерді жасау туралы акт.

 

Бұйрықпен таныстым ______________

                                                                қолы

20___ ж. «______» __________

 

 

 

П Р И К А З

«Об отстранении от работы»

___ - л/с

 

г. _________          «____» _____ 20___ г.

 

 

________________________________

ФИО работника

 

1. Отстранить от работы на срок до _______________________________.

2. __________________________

3.Подразделение ___________________

4.Специальность (должность) ______________

5. Основание:

- требование государственного уполномоченного органа __________________ от «___» _______ 20__ года № ________, либо

- акт  медицинского освидетельствования, подтверждающий состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, либо

- протокол экзаменационной комиссии, подтверждающий отрицательный результат по знаниям  правил охраны труда, либо

- акт о неисполнении требований работодателя  по использованию средств индивидуальной защиты, либо

-  медицинское заключение, не позволяющее работнику выполнять трудовые функции, либо

-    акт о  совершении  действий, повлекших за собой создание аварийной ситуации, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности.

 

С приказом ознакомлен ______________

                                                                подпись

«______» __________ 20___ г.

 

Бас Директоры

Генеральный директор       ______________________
Возможно Вам будут полезны следующие документы: