Справка о закупе мебели о оборудования


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Справка о закупе мебели о оборудования

  К § 2 п. 2, пп. 2.3.6

Кәсіпорынның атауы                                                    Әлеуметтік қамсыздандырудың

Кәсіпорынның мекен-жайы                                           аудандық бөліміне

Тел.                                                                              ұсынуүшін

Факс.                                                                           _____________________ қаласы

АНЫҚТАМА

00.00.0.                                     №

Леонова Оксана Анатольевна_____________________________________ кәсіпорынының маркетинг

(кәсіпорынның атауы)

бөлімінде____________________________________ жалақымен экономист болып қызмет істейді.

(санмен және жазбаша)

Директор                                   қолы                              аты-жөні

Бас бухгалтер                           қолы                              аты-жөні

М.О.

Наименование предприятия                                         Для предоставления

Адрес предприятия                                                      в районный отдел

тел.                                                                              соцобеспечения

факс.                                                                           г._____________________

СПРАВКА

00.00.00                                    №

Леонова Оксана Анатольевна работает экономистом отдела маркетинга

_______________________________ с окладом_________________________________ тенге в месяц.

(наименование предприятия)                                                    (цифрами и прописью)

Директор                                   подпись                                    И.О. Фамилия

Главный бухгалтер                    подпись                                    И.О. Фамилия

М.П.

К§ 2 п. 2, пп. 2.3.6

«І-уз» ЖСШ-нің директоры

(аты-жөні) АНЫҚТАМА

00.00.00                               №

00.00.00 ж. жағдай бойынша құжаттардың орындалу жағдайы туралы

№     Құжаттың         Қысқаша                   Күні               Орындалу       Орындаушының     Орындалу    Орындалмау

п/п       атауы                 мазмүны                №                   мерзімі                  аты-жөні              жағдайы         себебі

12                                        3                         4                         5                              6                           7                       8

Референт                               қолы                        аты-жөні

Директору ТОО «І_уз»

Ф.И.О. СПРАВКА

00.00.00                              №

о состоянии исполнения документов на 00.00.00

№     Название         Краткое          Дата                 Срок                  Фамилия         Состояние        Причины

п/п    документа      содержание                  №             исполнения       исполнителя      исполнения    невыполнения

12                                        3                        4                        5                           6                           7                          8

Референт                                подпись                  И.О. Фамилия

 

К§2п. 2, пп. 2.3.6

Кәсіпорынның атауы                                                                                        Директорға

АНЫҚТАМА                                                                                                     ----------------------

00.00.00                                  №_____

г.______________

Жиһаз және жабдықтар сатып алу туралы

200____ жылдың_________ тоқсанында кеңсе жиһазы мен жабдықтарын жаңалау туралы жоспарға

сәйкес төмендегі жиһаздар мен жабдықтар сатып алынды:

Комплектінің түрі                           Саны (дана)                               Құны (теңге)                               Қоятын орны

Анықтама___________________________________________ негізінде жасалды.

Бас бухгалтер                    қолы                            аты-жені

№_______________ іске

Орындаушының қолы 00.00.00

Наименование предприятия                                                             Директору
СПРАВКА                                                                                     --------------- ---------------------

00.00.00                        №_____

г._______________

О закупке мебели и оборудования

В соответствии с планом модернизации конторской мебели и оборудования в__________ квартале

200___ г. были закуплены следующие комплекты мебели и оборудования:

Вид комплекта                        Количество (шт.)                    Стоимость (руб.)                     Место установки

Справка составлена на основании_________________________________________________

Главный бухгалтер                                                                             подпись                И.О. Фамилия

В дело №______

Подпись исполнителя 00.00.00

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: