Претензия о взыскании неустойки на казахском и русском языке. ТАЛАП


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Претензия о взыскании неустойки на казахском и русском языке

К § 2 п. 2, пп. 2.3.9

Кәсіпорынның атауы                                                           Тапсырыстық

Мекен-жайы                                                                         Кімге___________________________

Тел.                                                                                                                                                (жеткізушінің атауы)

Факс

ТАЛАП

00.00.00.

Тауарды толық жеткізбегендігі және шығын үшін тұрақсыздық айыбын төлеу туралы

Талаптың сомасы_____________________ теңге.

«____ »______________ 200____ жылғы №________ шартқа (келісімге) сәйкес Сіздің ұйым____

________________________________________________________ өнімді__________________ санда

(жеркізу кезеңі, мерзімі)                     (атауы)                                                                               (дана)

____________________________ теңге сомасында өнім жеткізу қажет еді, сонымен бірге осының

алдында толық жеткізілмеген өнімдерді (немесе аз мөлшерде түскендігін_____________________

________________ жеткізіп беріңіздер.

Шын мәнінде өнімнің түспегенін (немесе аз мөлшерде түскенін)___________________________

___________________________________________________________ растаймыз.

(көлік құжатының нөмірін көрсету керек)

Толық жеткізілмеген өнім_______________________________ санда___________________ теңге

сомасын құрады.

Өнімнің толық жеткізілмегендігінен (өндірістің тоқтап қалуынан, материалдарды ауыстыру-дан, өндірістің көлемінің азаюынан, ассортименттің өзгеруінен) жіберіліп отырған есепке сәйкес шығынға ұшырады.

Шығынның мөлшерін азайту жөнінде біз мынадай шаралар қолдандық_____________________

Шартқа(келісімге, тапсырысқа) сәйкес Сіздер Бізге________         мөлшерінде тұрақсыздық

айыбын және толық жеткізілмеген өнім құнының______________ пайызын________________ теңге

және___________ теңге шығынның сомасын, барлығы___________________________ теңге төлеуге

тиіссіздер.

Белгіленген соманы біздің банктегі шотымызға   №________________ дейін аударуларыңызды

сұраймыз, егер бұл жағдайға келіспесеңіздер сотқа шағымдануға мәжбүр боламыз.

Қосымша:   1. Тұрақсыздық айыбының есебі.

 1. Шарттың(келісімнің, тапсырыстың) көшірмесі.
 2. Шығынның есебі.
 3. Шығынның себебін растайтын құжаттар.
 4. «___ »_____________ №________ жүк құжат.
 5. «___ »______________ 200___ жылғы шот. №_____ .

Кәсіпорынның басшысы                               қолы                             Аты-жөні

Бас бухгалтер                                             қолы                             Аты-жөні

М.О.

 

К§2п. 2,пп. 2.3.9

Наименование предприятия                                                 ЗАКАЗНОЕ

Адрес                                                                                  Кому_________________________

Тел.                                                                                                                                  (наименование поставщика)

Факс ПРЕТЕНЗИЯ

00.00.00

О взыскании неустойки за недопоставку и убытки

Сумма претензии
______________________ тенге

Согласно договору (контракту) от 00.00.00 №_____ от «____ »_________ 200__ г. Ваша органи-

зация должна была поставить___________________________________________________________

(период поставки, срок)

продукцию_______________________________ в количестве_________________________________

(наименование)                                                                              (штук, тонн, метров)

на сумму ____________________________ тенге_________________ , а также восполнить недопо-

ставку предыдущего периода в количестве_______________________________ .

Продукция фактически не поступила (либо поступила в меньшем объеме)

______________________________ , что подтверждается___________________________________

(указать транспортный

документ, дату и №)

Недопоставка составила____________________ по цене на сумму____________________ тенге.

(количество)

В связи с недопоставкой у нас возникли убытки (от простоя, замены материалов, уменьшения объема производства, изменения ассортимента и т.д.) согласно прилагаемому расчету.

Нами были приняты следующие меры по предотвращению (уменьшению) размера убытков

В соответствии с договором (контрактом, заказом) Вам надлежит уплатить неустойку в разме-

ре_____________ % стоимости недопоставленной продукции в сумме_________________ тенге и

возместить убытки в сумме____________________ тенге, а всего__________________ тенге.

Признанную сумму просим перечислить на наш расчетный счет №___________ в___________

(наименование банка)
в срок до_______________________ в противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд.

Приложения:        1. Расчет неустойки.

 1. Копия договора (контракта, заказа).
 2. Расчет убытков.
 3. Документы, подтверждающие причинение убытков.
 4. Накладная от__________ №___________ .
 5. Счет от «_____ »______________ 200___ г. №__________ .

Руководитель предприятия                         подпись                                   И.О. Фамилия

Главный бухгалтер                                      подпись                                   И.О. Фамилия

М.П.

 

К § 2 п. 2, пп. 2.3.10

ТАЛАПҚА ЖАУАП

Кәсіпорынның атауы                                                                Тапсырыстық

Мекен-жайы                                                                             Кімге______________________

Төл.                                                                                                                                             (алушының атауы)

Факс                                                                                        Қайда_______________________

00.00.00.№

Сіздің__________________ үшін_________________ теңгені өндіріп алу туралы шағымыңызды біз

негізсіз деп санаймыз және  оны мына төмендегі себептерге байланысты қанағаттандыра ал-маймыз:

Қосымша: 1. Талаптан бас тартуға негіз болған құжаттардың тізімі.

 1. Талаптың иесіне қайтарылатын түпнұсқа құжаттардың тізімі.

Кәсіпорынның басшысы                       қолы                  аты-жені

М.О.

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ

Наименование предприятия                                                    ЗАКАЗНОЕ

Адрес                                                                                      Кому_______________________

Тел.                                                                                                                                      (наименование получателя)

Факс                                                                                        Куда__________________ '

00.00.00 №_______                                                                                        (его адрес)

На №______ от 00.00.00

Ваша претензия о взыскании_______________ тенге за______________________________________

______________________________ нами признана необоснованной и не подлежащей удовлетворению по следующим причинам:

Приложения:   1. Перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении претензии.

 1. Перечень подлинных документов, возвращаемых заявителю претензии.

Руководитель предприятия                              подпись                                    И.О. Фамилия

М.П.

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: