Жалоба на неправомерные действия должностного лица на казахском и на русском языке. ШАҒЫМЫ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Жалоба на непровамерные действия должностного лица на казахском и на русском языке

______________________________________ облысының

_____________________________ аудандық (қалалық)

_________________________________________ сотына

кімнен__________________________________________

(шағымданушының аты-жөні, мекен-жайы)

Жауапкер:_______________________________________

(мемлекеттік орган немесе

әрекетіне шағым жасалып отырған лауазымды тұлға, мекен-жайы)

Лауазымды тұлғаның

(мемлекеттік басқару органының) заңсыз әрекетіне

ШАҒЫМЫ

«____ »_____________ 200___ ж._______________________________________________________

лауазымды тұлға, оның жұмыс орны

(мемлекеттік басқару органы),

құқықты бұзатын қандай әрекет жасағаны туралы

лауазымды тұлға, оның жұмыс орны

(мемлекеттік басқару органы),

_________________________________________________________________________ заңсыз әрекеті

төмендегі құжаттармен расталады:_______________________________________________________

(мемлекеттік органның әрекетін заңсыз деп санайтын арыз иесінің

дәлелдерін көрсету керек)
«___ »__________ 200___ ж. мен осы әрекеттер туралы осы мекеме бағынышты болып саналатын

жоғарғы органға________________________________________________________________________

(лауазымды тұлға немесе орган бағынатын жоғарғы органының атауы)

________________________________________________________________________ шағымдандым.

Бірақ мен шағымданған әрекеттер ешбір негізсіз заңды деп танылды (жауап та белгіленген уақытта берілген жоқ).

ҚР АК-ның______________ баптарына сәйкес

ӨТІНЕМІН:

(мемлекеттік басқару органының атауы, лауазымды тұлғаның аты-жөні)

менің құқығыма нұқсан келтіретін әрекеттерді жою туралы шаралар қолдансын.

Істі   тыңдауға дайындау барысында     қажет материалдарды менің шағымым бойынша
жинақтасын___________________________________________________________________________

Қосымша:

 1. Мемлекеттік басқару органының немесе оның лауазымды тұлғасының берілген шағымға
  байланысты жауабы.
 2. Мемлекеттік басқару органының немесе оның лауазымды тұлғасының заңсыз әрекетін
  дәлелдейтін құжаттар, дәлелдер.
 3. Шағымның кешірмесі.
 4. Мемлекеттік баж салығын төлегендігі туралы түбіртек.

Қолы Күні

 

 

В________________________ районный (городской)

суд__________________________________ области

от___________________________________________

(Ф.,И.,О. гражданина,

подающего жалобу, адрес)

Ответчик:____________________________________

(орган государственного управления или

должностное лицо, чьи действия обжалуются, адрес)

ЖАЛОБА на неправомерные действия должностного лица (органа государственного управления)

«_____ »______________ 200___ г_____________________________________________________

(указать должностное лицо,

место его работы (орган государственного управления), какие совершены действия, нарушающие права и законные интересы

гражданина, подающего жалобу, время их совершения)

Неправомерные действия_______________________________________________________________

(указать должностное лицо или орган государственного управления)

подтверждаются следующим:___________________________________________________________

(указать мотивы, по которым заявитель считает действия органа государственного

управления (должностного лица) неправомерными, ущемляющими его интересы)

«_____ »______________ 200____ г. я обратился с жалобой на эти действия к вышестоящему в по-

рядке подчиненности___________________________________________________________________

(указать наименование вышестоящего в порядке

подчиненности должностного лица или органа)

Однако обжалуемые мною действия необоснованно признаны законными (ответ в установлен-ный срок не дан).

На основании ст. ст.______________________________ ГПК РК

ПРОШУ:

обязать______________________________________________________________________________

(должностное лицо наименование органа государственного управления) устранить допущенное нарушение моего права.

В порядке подготовки дела к слушанию истребовать материалы по моей жалобе от________

(наименование вышестоящего в порядке подчиненности должностного лица или органа)

Приложения:

 1. Ответ органа государственного управления или должностного лица, в связи с которым по-
  дана жалоба.
 2. Имеющиеся доказательства неправомерности действий должностного лица, органа госу-
  дарственного управления.
 3. Копия жалобы.
 4. Квитанция об уплате госпошлины.

Подпись Дата

 

____________________ облысының

________________ қалалық сотына

Талапкер: ____________________________________

(шағым жасаған тұлғаның аты-жөні және мекен-жайы)

Жауапкер: ___________________________________

(полиция қызметкерінің аты-жөні және мекен-жайы)

Жауапкер ____________________________________

(Ішкі істер басқармасы)

Тінту кезінде полиция қызметкер(лер)інің заңсыз іс-әрекеттеріне

ерекше іс жүргізу тәртібіне ТАЛАП АРЫЗ

200_ «__ »____ Ө_____ ішкі істер бөлімінің (басқармасының) полиция қызметкер(лер)і

(қызметкерлердің аты-жөні)

менің келісімімсіз маған тиесілі кәсіпорынға (үйіме, пәтеріме) кіріп, менің қатысуымсыз (қатысуыммен) қойманы қарап, материалдық құндылықтардың, кредиттік және қаржылық

операциялардың құжаттарын,________________ сомасындағы ақшаны, сонымен бірге шикізат пен

өнімнің үлгілерін алып қойды және кәсіпорынның кассасына, барлық үй-жайларына (бір бөлігін) сүргі салды. Менің заңды бұзғандығым жөніндегі мәліметтерді көрсетуін сұраған өтінішіме поли-ция қызметкер(лер)і жауап та берген жоқ. Менің тарапымнан бірнеше рет берілген шағымдар мен өтініштерден кейін олар алып қойған құжаттар мен құндылықтарды қайтарып берді, кәсіпорынның өндірістік үй-жайларындағы және кассадағы аресті алып тастады.

Полиция қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттерінің нәтижесінде   кәсіпорынның өндірістік

қызметі_______________________________________________________________________________

(қандай) тоқтап қалды, тапсырыс берушілердің алдындағы міндеттемелерімізді орындай алмадық, өнім

уақытымен жеткізілмеді. Менің есебім бойынша маған төленетін шығынның жалпы сомасы______

_______ теңгені құрайды.

Жазылғандардың негізінде, АІК-нің 150, 278-282-баптарын басшылыққа ала отырып,

ӨТІНЕМІН:

Полиция қызметкер(лер)інің іс-әрекеті заңсыз деп танылсын. Менің пайдама________________

_________  теңге сомасындағы шығын өндіріліп берілсін.

Қосымшалар:

 1. Талап арызды растайтын құжаттар (аресттің актісі, келісім-шарттың көшірмесі, шығын
  сомасының есебі және т.б.);
 2. Мемлекеттік баж салығын төлегені туралы түбіртек.

Қолы Күні




Возможно Вам будут полезны следующие документы: