Архивная справка на казахском и русском языке. Мұрағаттық анықтама


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Архивная справка на казахском и русском языке

 

«Сұңқар»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмблема

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сұңқар»

 

Ұйымның анықтамалық деректері Ұйымның анықтамалық деректері

(қазақ тілінде)                                           (орыс немесе өзге тілде)

 

____ жылғы _______ №__________

 

____ жылғы __ ____ № ________-ге

Хат алушы

 

 

Мұрағаттық анықтама

 

 

       

«Сұңқар» жауапкершілігі серіктестігінің қарап шыққан құжаттар арасында Алмат Сарсебаевич Боранбаев Өндірістік бөлімнің 5-цехының 1-учаскесіне 3-разрядты сілесір ретінде 2007 жылғы 5 наурыздағы № 47 бұйрық негізінде қабылданғаны көрсетілген.

Еңбек шарты қызметкердің бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251 Еңбек кодексінің 57-бабының 1-тармағына сәйкес 2013 жылғы 12 қыркүйектегі № 158 бұйрық негізінде бұзылған.

Негіздеме: Тізімдеме 1Л.; 13-іс; 5, 35-п.п.

 

 

Бас  директор       қолтаңбасы                          А. Галымбеков

                                   М.О.

 

 

 

Орындаушы   қолтаңбасы   А. Колобкова

7(7272) 58-46-21

 

* п. – парақ

 

 

 

 

 

 

«Сұңқар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмблема

или товарный знак организации

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сұңқар»

 

Справочные данные об организации        Справочные данные об организации

(на казахском языке)               (на русском языке или ином языке)

 

 

___________№__________

 

на № ________ от _______

Адресат

 

 

Архивная справка

 

 

 

           

В просмотренных документах товарищества с ограниченной ответственностью «Сұңқар» значится, что Боранбаев Алмат Сарсенбаевич

принят слесарем 3-го разряда в 1-й участок 5-го цеха Производственного отдела на основании приказа от 05 марта 2007 года № 47.

Трудовой договор расторгнут по инициативе работника согласно пункту 1 статьи 57 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251 на основании приказа от 12 сентября 2013 года № 158.

Основание: Оп*.1Л*, д. 13, л.л.5, 35.

 

 

Генеральный  директор

М.П.

  личная  подпись

А. Галымбеков

 

Исполнитель               личная подпись   А. Колобкова

7(7272) 58-46-21

 

* Оп. – опись, д. – дело, л. – лист

* Л – личный состав

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: