указание о графике отпусков


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

указание о графике отпусков

К § 2 п. 2, пп. 2.2.3

Кәсіпорынның атауы

Н¥СҚАУ

00.00.00 №____________

___________________ қаласы

200___ жылғы демалыстар кестесі туралы

200___ жылы берілетін демалыстардың кестесін жасау үшін

ҰСЫНАМЫН:

1 .Құрылымдық бөлімшелердің басшылары хатшыға 200___ жылғы еңбек демалысының шама-

мен алынған мерзімі көрсетілген тізімді ұсынуға тиіс. Тізімді ұсыну мерзімі 200_____ жылғы_______

_______ дейін.

  1. Хатшы кәсіпорын қызметкерлерінің 200______ жылғы еңбек демалысының жиынтық кестесін

жасап, оны директордың бекітуіне ұсынсын. Кестені ұсыну мерзімі 200______ жылғы____________

дейін.

Кәсіпорынның директоры                  қолы                              аты-жөні

Бұрыштамалар

№______ іске

Орындаушының қолы

 

 

 

 

 

 

Наименование предприятия

УКАЗАНИЕ

00.00.00 №____________

г.______________________

О графике отпусков на 200___ г.

Для составления графика отпусков на 200____ г.

ПРЕДЛАГАЮ:

  1. Руководителям структурных подразделений представить секретарю списки работников с

«____ »_________________ 200___ г.

  1. Секретарю составить сводный график отпусков работников предприятия на 200_____ г. и пред-

ставить его на утверждение директору предприятия. Срок представления графика

«____ »____________ 200___ г.

Директор предприятия                                 подпись                              И.О. Фамилия

Визы

В дело №

Подпись исполнителя                00.00.00
Возможно Вам будут полезны следующие документы: