протокол собрания трудового коллектива


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

протокол собрания трудового коллектива

К § 2 п. 2, пп. 2.2.4 ҚЫСҚАША ХАТТАМАНЫҢ НЫСАНЫ

Кәсіпорынның атауы

ХАТТАМА

00.00.00 №___________

___________________ қаласы

Бас директорда өткен өндірістік мәжіліс

Терағаның аты-жөні Хатшының аты-жөні

Қаты сқа нд а р:_______________________________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні)

Қаралған мәселелер:

1.______________________________

2.____________________________________________________________________________________

Қабылданған шешімдер:

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

Төраға                                                               қолы                                          аты-жөні

Хатшы                                                               қолы                                          аты-жөні

№________ іске

Орындаушының қолы

 

 

 

 

К § 2 п. 2, пп. 2.2.4 ТОЛЫҚ ХАТТАМАНЫҢ НЫСАНЫ

Кәсіпорынның атауы

ХАТТАМА

00.00.00. №__________

________________ қаласы

Еңбек ұжымының жиналысы

Төраға Хатшы

Қатысқандар__________________________________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні)

Шақырылғандар_______________________________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні)

Күн тәртібінде:

1._____________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

Тыңдалды:

(аты-жөні, лауазымы)                                                             (сөзінің қысқаша мазмұны)

Сөз алғандар:

(аты-жөні, лауазымы)                                                               (сөзінің қысқаша мазмұны)

Қаулы қабылдады:

1.1.___________________________________________________________________________________

1.2.

Тыңдалды: (2-тармақ 1-тармақ сияқты толтырылады)

Төраға                                      қолы                              аты-жөні

Хатшы                                       қолы                              аты-жөні

№_______________ іске

орындаушының қолы

 

 

 

 

К§2п. 2, пп. 2.2.4 ФОРМА ПОЛНОГО ПРОТОКОЛА

Наименование предприятия

ПРОТОКОЛ

00.00.00 №___________

г._____________________

Собрания трудового коллектива

Председатель (Ф.И.О.) Секретарь (Ф.И.О.)

Присутствовали:_______________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

Приглашенные:_______________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:

(Ф.И.О., должность)                                               ^    (содержание выступления)

ВЫСТУПИЛИ:

(Ф.И.О., должность)                                                      (содержаиие выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.___________________________________________________________________________________

1.2.

СЛУШАЛИ:.... (п. 2 оформляется так же, как п. 1)

Председатель                                                   подпись                                    И.О. Фамилия

Секретарь                                                         подпись                                    И.О. Фамилия

В дело №_________

подпись исполнителя 00.00.00

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: