Договор о полной материальной ответственности на русском и казахском языке. Толық материалдық жауапкершілік туралы  КЕЛІСІМ-ШАРТ

Дата актуализации: 01.04.2023

2500 тг

Толық материалдық жауапкершілік туралы КЕЛІСІМ-ШАРТ

 

Алматы қ..             «___» ___________ 20___ ж.

ДОГОВОР

о полной индивидуальной материальной ответственности

 

г. Алматы                      «___»________20__г.

«_________________________» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , бұдан ары қарай «Жұмыс беруші» деп аталады, Жұмыс берушінің атынан Бас директоры _____________________________, ол Жарғының негізінде әрекет етеді атынан, бір жақтан, және ___________________________________________ ары қарай «Жұмыскер» деп аталады, екінші жақтан, төмендегі туралы Келісім-шартқа  қол қойды:

 

  1. Келісім-шарт мәні

Товарищество с ограниченной ответственностью _______________________, в лице Генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны , именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1.            Жұмыскер ____________________________ лауазымына қабылданған, Серіктестіктің меншігіндегі құнды дүниемүліктерді (тауар-материалдық құндылықтарды ) (ары қарай – материалдық құндылықтар) өзінің қызметтік міндеттерін атқару барысында тікелей пайдалануына байланысты, Жұмыс беруші оған тапсырылған материалдық құндылықтарға өзіне толық материалдық жауапкершілікті қабылдайды және осыған байланысты міндетті.

1.2.    Қызметкер жұмыс берушiге заңға қайшы мiнез-құлықпен (әсер немесе әрекетсiздiк), келтiрiлген (зиянмен ) залалдың аралығында және жазалы заңға қайшы мiнез-құлық себептi байланыс келтiрiлген (зиян ) залалдың нәтижесінде келтiрiлген залал (зиян ) үшін материалды жауапкершiлiкке тартылады.

 

1.3.    Жұмыс берушi үшiн жұмыс берушiнiң нақты дүниесiнiң нақты кiшiрейтуi немесе көрcетiлген (соның iшiнде жұмыс берушi жауапты болатын үшiншi тараптардың дүниесi) дүниенiң күйiн нашарлауы осы келiсiм шартында нақты залалдың қажеттiлiк түзуi үшін дүниенiң алу немесе қалпына келтiруiне байланысты шығын немесе артық төлеулерi болып ұғылады.

 

  1. Тараптардың мiндеттерi

2.1. Жұмыскердің міндетті

 - оған тапсырылған материалдық құндылықтарға ұқыпты қарауға және зиян келтірудің алдын алатын шаралар қабылдауға;

- серіктестіктің мүлігіне зақымдаумен не болмаса жоғалтумен келтірілген зиянның орнын толтыруға;

- оның іс-әрекеттік/іс-әрекетсіздік нәтижесінде   келтірілген зиянның орнын толтыруға;

- өзіне сеніп тапсырылған материалдық  құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге қауіп төндіретін барлық жағдайлар туралы Жұмыс беруші  дер кезінде хабардар етуге;

-  материалдық құндылықтарды алуға Жұмыс беруші келісілген орынға дер кезінде келуге;

 

-  есепке алуды жүргізуге, өзіне сеніп тапсырылған мүліктік құндылықтардың қозғалыстары мен қалдықтары туралы тауарлық- ақшалай және басқа да есеп берулерді белгіленген тәртіпте толтыруға және ұсынуға;

- өзіне сеніп тапсырылған мүліктік құндылықтарды түгендеу тізімге алу жұмыстарына қатысуға.

- еңбек келісім-шартын бұзған не болмаса біткен немесе басқа лауазымға аудару жағдайында оған тапсырылған дүниесін қабылдау-тапыруды акт бойынша жұмыс беруші уәкіл тұлғаға өткізеді.

 - қарауындағы дүниесi бар жұмыстың процессiнде оған жария болатын қарауындағы дүниенiң сақтауы бойынша операциялар туралы кез келген Хабар-ошар үшiншi тараптарына жүртқа жаймау.

2.2. Жұмыс беруші міндетті:

- Жұмыскерге, оның қалыпты жұмыс істеуі мен оған сеніп тапсырылған материалдық құндылықтарды сақтауды қамтамсыз ету үшін қажетті жағдайлар жасауға;

- Жұмыс беруші келтірілген зиян үшін қызметкер мен жұмысшылардың толық материалдық жауапкершілігі туралы қолданыстағы заңнамамен, сондай-ақ материалдық құндылықтарды сақтау, қабылдау, жеткізу, тапсыру және пайдалану  іс -әрекеттегі нұсқауларменн, номативтермен, ережелерімен Жұмыскерді таныстыруға;

  - белгіленген тәртіпте материалдық құндылық-тарды түгендеу тізімге алу жұмыстарын өткізуге.

 

  1. Жұмыскердің жауакершілігі

3.1.Жұмыскердің кінәсінен оған сеніп тапсырылған материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпеген жағдайда, Серіктестікке келтірілген зиянның көлемін анықтау мен оның орнын толтыруы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

3.2 Қызметкер келесi жағдайлардағы жұмыс берушi оның жазығы бойынша келтiрiлген нақты залалдың түзуiн өлшемiндегi толық материалды жауапкершiлiктi алып жүредi:

3.2.1. қабылдау-тапсыру қызметкерге акт негiзiнде тапсырған дүниенiң сақталуын қамтамасыз етпеуі үшін;

3.2.2. бiр жолғы құжат бойынша есептеу нәтижесiне қызметкер алған дүниенiң сақталуын қамтамасыз ету;

 

3.2.3. маскүнемдiк, есiрткi немесе токсикоман мас болуын күйдегi (олардың аналогтерi) залалдың келтiрулерi;

3.2.4. жеткiлiксiздiктер, қасақана жою немесе материалдар, шикiзаттар, (өнiм ) бұйымдардың қасақана бұзуы, соның iшiнде олардың жасауында, сонымен бiрге аспаптар, өлшегiш аспаптар, арнайы киім және басқа да жұмыс беруші қызметкерге пайдалануға берілген заттарды құрту;

3.2.5. қызметкердiң Қазақстан республикасының қолданыстағы заң қойылған рет расталған заңсыз iс-қимылдарының залалының келтiруi.

3.3. Егер қарауындағы дүниеге залал оның жазығы бойынша емес келтiрсе қызметкер материалды жауапкершiлiк алып жүрмейдi. Егер залал жеңiлмейтiн күш немесе өте қажеттiлiк нәтижеде пайда болса жұмыс берушi келтiрiлген залалға қызметкердiң жауапкершiлiгiн шығарылады, сонымен бiрге қызметкер тапсырған дүниенiң сақталуы үшiн тиiстi шарттардың қамтамасыз етуi бойынша мiндеттiң жұмыс берушiсiмен орындамауы.

3.4. Мұндай нормалы өндiрiстiк - шаруашылық тәуекелiнiң дәрежесi жатқыза алатын залалға жауапкершiлiктiң қызметкерiндегi қоюы рұхсат етiлмейдi.

 

4.         Залалдың өлшемiнiң анықтауы және

оның орнын толтыруынның реті

4.1. Өз жазалы әсерлерімен (әрекетсiздiкпен ) жасалған залал үшін қызметкер өз еркімен толық көлемде төлеуге құқығы. Төлемді қызметкер жұмыс берушiнiң кассасына қаржылай өткізуге болады.

 

4.2. Келтiрiлген залалдың орнын толтыруы жұмыс берушi және қызметкердiң аралығында келiсiм бойынша Қызметкердің Жұмыс берушіге тең бағалы мүлік/материалдық құндылықтарын өткіздіру арқылы немесе зақымдалган дүниенiң қалпына келтiру арқылы іске асырылады.

 

4.3.Егер Қызметкер өз еркімен келтірілген залал орнын толтырудан бас тартса, жұмыс берушi Қазақстан Республикасының колданыстағы заңмен ескертілген жүйемен бұл залалды талап етуге құқылы.

 

4.4.Қызметкер кесiрiнен келтiрiлген залалдың өлшемi нақты жоғалтулар бойынша бухгалтерлiк есеп мәлiметтер негiзiнде мүлік/материалдық құндылықтардың баланстық құннға (өзiндiк құн ) сүйене анықталады.

4.5. Қаражат және қожалық қызметі жұмысының нәтижесінде залал табылған күні инвентаризациялық комиссияның сәйкес құжатқа қол қою күні болып есептеледі.

 

 

4.6.Қызметкердің келесі жағдайларда материалдық жауапкершілігі жоқ: болжап немесе құтылуға болмаған қызметкердiң ниетiнен тысқары пайда болған жоғалту, жеткiлiксiздiк немесе бұзылу және дүлей апат тағы басқалар немесе нақты соғыс жариялалған азаматтық толқулар, ереуiл жасау, iндет, жер сiлкiну, тасқын, өрттердi қоса жағдайлар.

 

4.7.Келтiрiлген залалдың өлшемдер туралы немесе оның қайтарылу реті туралы келiспеушілік жағдай Қазақстан Республикасы заңмен шешіледі.

 

 

 

5.         Келiсiм шартының мерзiмi

5.1. Осы келiсiм шарт оның қол қоюылған мерзімінен күшiне енедi.

5.2. Осы келiсiм шартының әсерi жұмыс берушiнiң мүлкі жұмыскердің қарауында болған жұмысының мерзiмiне таралады.

5.3. Келiсiм шартының тоқтатылуы жұмыс берушiге келтiрiлген (зиян ) залалдың орнын толтыруы материалды жауапкершiлiктен қызметкердiң босатылуына әкелiп соқпайды.

 

 

6.      Қорытынды жағдайлар

 

6.1. Осы келiсiм шарттың өзгерiстері және қосымшалары жазбаша түрде және өкiлдердің қол қойылған турінде нақты болады.. Келiсiм шартына қосымша келiсiмдер оның ажырамас бөлiктерi болып табылады және келiсiм шартының түрінде жасалады.

6.2. Осы келiсiм шартының жағдайларынан басқа реттелмеген жағдайлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының нормаларымен негiзге алынады.

6.3. Бұл Келісім-шартқа, екі түп нұсқа данада бірдей заңды күші бар, мемлекеттік және орыс тілінде жасалған, ол оқылған соң және оның барлық қағидалары айқын болғаннан кейін, Жақтардың қолы қойылды

 

1.1.   Работник, занимающий должность _________________________________ и выполняющий работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием в процессе работы переданных ему имущества и ценностей (далее – Имущество), принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ему Работодателем по акту приема-передачи материальных ценностей

1.2.   Материальная ответственность за ущерб (вред), причиненный Работником Работодателем, наступает за ущерб (вред), причиненный в результате виновного противоправного поведения (действия или бездействия) и причинной связи между виновным противоправным поведением и причиненным ущербом (вредом).

1.3.   Под прямым действительным ущербом в настоящем Договоре понимается реальное уменьшение наличного Имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного Имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление Имущества

 

2.      Обязанности сторон

2.1.Работник обязуется:

-       бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

-       возместить ущерб, причиненный утратой или повреждением имущества Работодателя;

-       возместить ущерб, возникший в результате его действий / бездействия;

-       своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей;

 

-       своевременно прибывать в оговоренное Работодателем место для получения материальных ценностей;

-       вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей;

 

- участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей.

- при расторжении/прекращении Трудового договора или переводе на другую должность/профессию передать вверенное ему Имущество уполномоченному Работодателем лицу по акту приема-передачи.

- не разглашать любым третьим лицам сведения об операциях по хранению вверенного Имущества, ставшие известными ему в процессе работы с вверенным Имуществом.

2.2.Работодатель обязуется:

-        создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

-        знакомить Работника с действующим законодательством о полной материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный Работодателю, а также с действующими инструкциями, нормативами и правилами получения, хранения, приемки, доставки и передачи материальных ценностей;

-        проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей.

 

3.     Ответственность Работника

a.     В случае не обеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного Работодателю, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2. Работник несет полную материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, причиненного по его вине Работодателю, в следующих случаях:

3.2.1. не обеспечения сохранности Имущества, переданного Работнику на основании акта приема-передачи;

3.2.2. не обеспечения сохранности Имущества, полученного Работником под отчет по разовому документу;

3.2.3. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (их аналогов);

3.2.4. недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных Работодателем Работнику в пользование;

3.2.5. причинения ущерба незаконными действиями Работника, подтвержденными в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб вверенному Имуществу причинен не по его вине. Ответственность Работника за ущерб, причиненный Работодателю, исключается, если ущерб возник в результате непреодолимой силы либо крайней необходимости, необходимой обороны, а также неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для сохранности имущества, переданного Работнику.

3.4. Недопустимо возложение на Работника ответственности за такой ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

 

  1. Определение размера ущерба и

порядок его возмещения

4.1.Работник имеет право в добровольном порядке возместить в полном объеме ущерб, причиненный им Работодателю своими виновными действиями (бездействием) путем внесения Работником денежных средств в кассу Работодателя.

4.2. По соглашению между Работодателем и Работником возмещение причиненного ущерба может осуществляться исходя из размера и характера причиненного ущерба путем передачи Работником Работодателю равноценного имущества/материальных ценностей или восстановления поврежденного имущества/материальных ценностей.

4.3.В случае отказа Работника возместить в добровольном порядке причиненный ущерб, Работодатель вправе взыскать этот ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4.Размер ущерба, причиненного по вине Работника, определяется по фактическим потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) имущества/материальных ценностей.

4.5. Датой обнаружения ущерба, выявленного в результате финансово-хозяйственной деятельности организации, считается дата подписания соответствующего документа инвентаризационной комиссии либо иного документа, свидетельствующего о факте обнаружения ущерба.

4.6.Работник не несет материальную ответственность за утрату, недостачу имущества/материальных ценностей, если утрата, недостача или повреждение произошли помимо воли и умысла Работника, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

4.7.В случае не достижения соглашения о размере причиненного ущерба или порядке его возмещения, данный спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

 

5.      Срок Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Действие настоящего Договора распространяется на период работы Работника с вверенным ему Имуществом Работодателя.

5.3. Прекращение трудового договора после причинения ущерба (вреда) не влечет за собой освобождения Работника от материальной ответственности по возмещению причиненного ущерба (вреда) Работодателю.

 

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и совершаются в той же форме, что и Договор.

6.2. Во всем остальном, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

6.3. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках, в двух одинаковых оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан Сторонами после его прочтения и уяснения всех его положений

 

Жақтардың деректемерлері мен қолдары:

Жұмыс беруші:

«__________________________________» ЖШС

__________________________________________

________________  ________________________

     (қолы)                 ( Аты-жөні)

 

Қызметкер:

___________________________________________

( Аты-жөні)

Тұрғын мекен-жайы:

___________________________________________

Туған күні __________ ж «___» ______________

СТН ______________________________________

___________________________________________

(қолы)

Реквизиты и подписи Сторон:

Работодатель:

ТОО «________________________________»

_______________________________________

______________  _______________________

   (подпись)              (Ф.И.О.)

 

Работник:

_______________________________________

(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу:

_______________________________________

Дата рождения: «___» ______ _____ г.

 

ИНН __________________________________

_______________________________________

(подпись)

 

197897
СКАЧАТЬ ПАКЕТ

Список прилагаемых документов

word

Договор о полной материальной ответственности на русском и казахском языке. Толық материалдық жауапкершілік туралы  КЕЛІСІМ-ШАРТ

Оформление покупки

word

Договор о полной материальной ответственности на русском и казахском языке. Толық материалдық жауапкершілік туралы  КЕЛІСІМ-ШАРТ

Скачать документ и все приложения, вы сможете сразу после оплаты. Копии документов будет выслана на указанную почту.

verified