Исковое заявление о взыскании неустойки на казахском и на русском языке. ТАЛАП ЕТУ АРЫЗ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Исковое заявление о взыскании неустойки на казахском и на русском языке

К§2п. 2,пп. 2.3.11

__________________________ облыстық  соттың

шаруашылық даулары жөніндегі коллегиясына

Талапкер__________________________________

Кәсіпорынның   атауы_______________________

(мекен-жайы)

Жауапкер__________________________________

Кәсіпорынның  атауы________________________

(мекен-жайы)

--------------------------- теңгені өндіріп алу туралы

ТАЛАП ЕТУ АРЫЗ

№________________ жөнелтпе құжат бойынша жауапкер біздің мекен-жайымызға «_____ »___

________ 200_____ ж. №____ шот бойынша төленген мына__________________________________

тауарларды тиеді.

Уәкілетті тұлғаның________________________________________________ қатысуымен тауарды

(аты-жөні, лауазымы)

«____ »____________ 200___ ж. №________ акт бойынша қабылдадық.

Жетіспейтін (сынған, бүлінген) тауарлардың құны мен қайта сұрыпталғаннан кейінгі айырма-
сы есеп айырысуға сәйкес______________________________ теңгені құрайды.

Түпнұсқа құжаттармен бірге берілген талап арызды жауапкер мына________________________

______________ себептерге байланысты қабылдамады.

24.12.94 ж. № 268Л/ІІІ ҚР АК-нің 349, 350 баптарын басшылыққа ала отырып, жоғарыда жазылғандар негізінде:

ӨТІНЕМІН:

Жауапкерден______________________ теңгені және мемлекеттік баж салығына төлеген_______

________________ теңгені өндіріп беруіңізді сұраймын.

Қосымша:

 1. Шарттың көшірмесі.
 2. Көлік жүк құжатының көшірмесі.
 3. Тауарды қабылдап алғандығы туралы актінің көшірмесі.
 4. Жауапкерге талап арызын жібергендігі туралы түбіртек.
 5. Мемлекеттік баж салығын төлегендігі туралы түбіртек (төлем тапсырмасы).

Кәсіпорынның басшысы                            қолы

 

К § 2 п. 2, пп. 2.3.11

В коллегию по хозяйственным спорам

суда_________________________________ области

Истец:______________________________________

(наименование предприятия,

адрес)

Ответчик:_________________________

(наименование предприятия,

адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании                                       тенге

По накладной №________________ ответчик отгрузил в наш адрес товары_________________ ,

оплаченные по счету №____________ от______________________ 200____ г.

При приемке товара с участием представителя________________________________________

(Ф.,И.,О., должность)

установлено________________________________________ , что зафиксировано приемным актом

№______________ от________________________ 200____ г.

Стоимость недостающих (разбитых, потертых) товаров и разница от пересортицы товаров со-
ставляет____________________________ тенге согласно расчету.

Заявленную претензию с приложением подлинных документов ответчик отклонил, удовлетво-
рение отклонил по мотиву__________________________________________________________ , что

является неправомерным, т.к.__________________________________________________________ .

(указать основания неправомерности отклонения претензии)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 349, 350 ГК РК от 24.12.94 г. № 268Л/ІІІ,

ПРОШУ:

взыскать с ответчика________________________________ тенге и расходы по уплате госпошлины

___________________________ тенге.

Приложения:

 1. Копия договора.
 2. Копия т/транспортной накладной.
 3. Копия акта приемки товара.
 4. Квитанция об отправке искового заявления ответчику.
 5. Квитанция (платежное поручение) об уплате госпошлины.

Руководитель предприятия                                     подпись

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: