заявление о повторной выдаче свидетельства о смерти


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

заявление о повторной выдаче свидетельства о смерти

 

_____________аудандық АХАЖ бөліміне__________қаласы

В отдел ЗАГС района_________________г._______________

Азаматтан (шадан) ___________________________________

                                            От гражданина (ки)                  (ф.и.о./ тегі, аты, әкесінің аты)

                                                    Тұратын жері _______________________________________

                                                 Проживающего (щей)  (город, улица, № дома/қаласы, көшесі, үйі)

                                                   Жеке куәлік №_______________________________________

                                                                                          (нөмір, қашан, және кіммен берілген)

Удостоверение личности______________________________

                                                                                                                    (номер, кем и когда выдан)                          

 

А Р Ы З - З А Я В Л Е Н И Е

 

         Қайтыс болуы туралы қайталап куәлікті беруды (жіберуды) сұраймын, мына мәліметтерді хабарлаймын:

         Прошу Вас выдать (выслать) повторное свидетельство о смерти, сообщаю следующие сведения:

1.Тегім_______________ Атым______________Әкемнің аты_______________

   Фамилия                         Имя                               Отчество

2.Умер________________________________________________қайтыс болды

             (ауданы, қаласы, селосы, айы, күні, жылы/год, число, месяц, село, город, район, область)

 

                                                

«____» __________ 200__ ж.                      Арыз берушінің қолы ____________

                                             г.                       Подпись заявителя

 

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: